Stratēģija

Resursu centra “ZELDA” Padomes apstiprinātā Stratēģija nosaka trīs biedrības darbības pamatmērķus nākamajiem trim gadiem (01.11.2016. – 31.12.2019.)

 

1. mērķis: Turpināt attīstīt biedrības RC ZELDA institucionālo kapacitāti.

Uzdevumi:

1.1. Stabilizēt un dažādot RC ZELDA finansējuma avotus – veikt regulāru finansējuma piesaistes darbu, sagatavot ikgadēju biedrības budžetu.

1.2. Meklēt valsts vai pašvaldības finansējumu, lai turpinātu nodrošināt regulāru bezmaksas juridisko palīdzību personām ar garīgiem traucējumiem un viņu tuviniekiem.

1.3. Uzturēt esošos un piesaistīt papildus cilvēkresursus (t.sk. iesaistīt biedrības darbā brīvprātīgos un internus).

1.3. Iesaistīt biedrības aktivitātēs garīgās veselības aprūpes pakalpojumu lietotājus.

1.4. Turpināt attīstīt un uzturēt sadarbību ar vietējām un starptautiskajām organizācijām.

1.5. Veidot zināšanu nodošanas (knowledge-transfer) projektus biedrības darbības jomā.

1.6. Turpināt attīstīt informatīvo resursu centru RC ZELDA biroja telpās.

 

2. mērķis: Īstenot cilvēku ar garīgiem traucējumiem interešu aizstāvības aktivitātes, pamatojoties uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principiem, īpaši liekot uzsvaru uz konvencijas 5. (vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums), 12. (vienlīdzīga tiesībspējas atzīšana), 13. (pieeja tiesību aizsardzības līdzekļiem), 19. (patstāvīgs dzīvesveids un iekļaušana sabiedrībā), 22. (privātās dzīves neaizskaramība) un 23. (cieņa pret dzīvesvietu un ģimeni) pantu.

Uzdevumi:

2.1 Interešu aizstāvība:

2.1.1. Iesaistīties un aktīvi piedalīties ministriju, pašvaldību u.c. iestāžu darba grupās, kas skar RC ZELDA darbības jomu.

2.1.2. Piedalīties nacionāla, reģionāla un starptautiska mēroga procesos, kas skar garīgās veselības aprūpes vai sociālās aprūpes politikas attīstību.

2.1.3. Uzturēt regulāru dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm, kas darbojas garīgās veselības aprūpes vai sociālās aprūpes jomā.

2.1.4. Piedalīties MK un NVO Sadarbības memoranda īstenošanā.

2.1.5. Izmantot stratēģisko tiesvedību, lai veidotu precedentus un piedalītos garīgās veselības aprūpes un sociālās aprūpes jomai būtisku normatīvo aktu vai to grozījumu veidošanā.

2.1.6. Organizēt diskusijas ar valdības pārstāvjiem, lai prezentētu RC ZELDA sagatavotos atzinumus, ziņojumus vai veikto pētījumu rezultātus.

 

2.2. Pētniecība:

2.2.1. Veikt un publicēt pētījumus par aktuālajiem, ar invaliditāti, garīgās veselības aprūpi vai sociālo aprūpi saistītajiem jautājumiem, īpaši attiecībā uz normatīvo regulējumu, politiku un īstenošanas piemēriem.

2.2.2. Pārraudzīt Latvijai saistošo starptautisko cilvēktiesību dokumentu attiecībā uz cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem saskaņošanu ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautisko cilvēktiesību normu īstenošanu.

2.2.3. Sekot aktīvi līdzi ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Fakultatīvā protokola ieviešanai, kā arī iesaistīties konvencijas ieviešanas monitoringa aktivitātēs, sagatavojot un izplatot tematiskos ziņojumus par konvencijas īstenošanas progresu.

2.2.4. Turpināt pētīt un Latvijas situācijai piemērot jaunus interešu aizstāvības modeļus un veidot mācību programmas, lai šos modeļus iedzīvinātu.

 

2.3. Apmācība:

2.3.1. Organizēt mācību seminārus dažādām mērķa grupām (piemēram, policijas darbiniekiem, tiesnešiem, prokuroriem, bāriņtiesu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.).

2.3.2. Organizēt mācību seminārus uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodēs, atbalsta plānu veidošanā.

2.3.3. Attīstīt un nodrošināt atbalsta personu lēmumu pieņemšanā apmācību.

2.3.4. Veidot iekļaujošo apmācību programmu par atbalstīto lemtspēju; veikt treneru apmācība un organizēt mācību semināru personām ar garīgiem traucējumiem, tuviniekiem.

 

2.4. Juridiskā palīdzība un stratēģiskā tiesvedība:

2.4.1. Turpināt nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību Latvijas iedzīvotājiem jautājumos, kas ir RC ZELDA kompetencē.

2.4.2. Izmantot stratēģisko tiesvedību nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu starptautisko cilvēktiesību standartu ieviešanu attiecībā uz cilvēku ar garīgiem traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību (prioritārās jomas: tiesības uz dzīvi sabiedrībā, tiesības uz rīcībspēju un tiesībspēju (atbalstu lēmumu pieņemšanā); pieeja tiesību aizsardzības līdzekļiem, tiesības uz ģimenes dzīvi, diskriminācijas aizliegums un tiesības uz brīvību).

 

3. mērķis: Sabiedrības izpratnes veicināšana par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Uzdevumi:     

3.1. Veidot pilotprojektu dažādu sabiedrības grupu (policijas darbinieku, pārdevēju, sabiedriskā transporta vadītāju, ugunsdzēsēju, pasta darbinieku) u.c. izglītošanai, apmācībā iesaistot arī cilvēkus ar garīgiem traucējumiem.

3.2. Veidot pilotprojektu (“Magnolija”), izstrādājot sadarbības modeli ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai sniegtu individualizētu palīdzību cilvēkiem ar, kuriem ir apgrūtināta saskarsme.

3.3. Nodrošināt individuālas sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojumu personām ar garīgiem traucējumiem situācijās, kad personai nav pieejami vai piemēroti citi sociālie pakalpojumi.

3.4. Dokumentēt cilvēku ar garīgiem traucējumiem, kas atstājuši institūciju un uzsākuši dzīvi sabiedrībā, pieredzi.

3.5. Turpināt izdot un izplatīt RC ZELDA e-apkārtrakstu vismaz 1 x gadā.

3.6. Sniegt konsultatīvu atbalstu cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, viņu tuviniekiem un draugiem, studentiem, citām NVO, valsts un pašvaldību iestādēm par jautājumiem, kas ir biedrības RC ZELDA kompetencē.

3.7. Regulāri publicēt aktuālos jaunumus/ziņas RC ZELDA mājas lapā – http://www.zelda.org.lv un Facebook lapā –  https://www.facebook.com/Resource-Center-for-People-with-Mental-Disability-ZELDA-130880316933397/.

3.8. Attīstīt proaktīvu pieeju plašsaziņas līdzekļiem.

 

Stratēģijas pilns teksts pieejams šeit.

 


Komentāri slēgti.