Kā kļūt par biedru

Kā iestāties biedrībā?

Biedrībā “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atbalsta Biedrības mērķi un uzdevumus, iesniedzot Direktoram rakstisku pieteikumu un aizpildītu pieteikuma anketu. Padome var lūgt pieteicēju sniegt papildu informāciju par sevi.

Lēmumu par biedru uzņemšanu Biedrībā pieņem RC ZELDA Padome tuvākās sēdes laikā. Padomes pieņemtais lēmums ir rakstveidā jāpaziņo pretendentam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Noraidošu lēmumu pretendents rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa iztecēšanas, skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas. 

Ja Biedrības Padome vai Biedru sapulce nolemj uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, tad jaunajam biedram ir jāsamaksā biedra nauda par visu tekošo gadu Biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

Kā var izstāties no biedrības?

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Direktoram, kas par biedra izstāšanos informē Padomi un Biedru sapulci tuvākās sēdes laikā.

Kad biedru var izslēgt no Biedrības?

Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu ja:

 1. ir noticis rupjš statūtu pārkāpums;
 2. ir nesamaksāta biedra nauda vairāk kā vienas biedra naudas apmērā pēc diviem rakstiskiem atgādinājumiem;
 3. nav izpildītas uzņemtās saistības;
 4. biedra rīcība grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;
 5. biedra rīcība ir klajā pretrunā ar Biedrības statūtos noteikto mērķi vai Padomes apstiprināto darbības stratēģiju;
 6. biedrs ir zaudējis Biedrības uzticību.

Jautājumu par biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums par biedra izslēgšanu jāpaziņo izslēgtajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt Biedru sapulcē.

Biedru tiesības un pienākumi.

Biedrības biedram ir tiesības:

 1. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktā kārtībā;
 2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem, iepazīties ar zvērināta revidenta sagatavoto gada pārskatu;
 3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos;
 4.  iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, brīvi izteikt savu viedokli;
 5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Padomei rakstisku iesniegumu.

Biedrības biedram ir pienākumi:

 1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt Biedru sapulces un Padomes lēmumus;
 2. ar savu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 3. regulāri maksāt biedra naudu, ja tāda ir noteikta;
 4. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.
 5. Biedrības institūcijas biedram var uzlikt lielākus pienākumus un noteikt papildu saistības kā paredzēts šajos Statūtos tikai gadījumos, kad saņemta biedra nepārprotami izteikta piekrišana. Būtiskos jautājumos piekrišanai jābūt izteiktai rakstiskā formā.
 6. Visi Biedrības biedri ir līdztiesīgi un vienlīdzīgi.

Comments are closed.