Stratēģija

Resursu centra “ZELDA” Stratēģija nosaka trīs biedrības darbības pamatmērķus nākamajiem pieciem gadiem (01.01.2023. – 31.12.2027.)

 

1. mērķis: Turpināt attīstīt biedrības RC ZELDA institucionālo kapacitāti

Uzdevumi:

1.1. Stabilizēt un dažādot RC ZELDA finansējuma avotus – veikt regulāru finansējuma piesaistes darbu, sagatavot ikgadēju biedrības budžetu;

1.2. Meklēt valsts, pašvaldības vai citu finansējumu avotus, lai turpinātu nodrošināt regulāru bezmaksas juridisko palīdzību personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem;

1.3. Turpināt attīstīt Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu, piesaistot gan jaunas atbalsta personas, gan paplašinot pašvaldību loku, kurā pakalpojums tiek sniegts.

1.4. Uzturēt esošos un piesaistīt papildus cilvēkresursus, t.sk. iesaistīt biedrības darbā brīvprātīgos;

1.5. Turpināt attīstīt un uzturēt sadarbību ar vietējām un starptautiskajām organizācijām;

1.6. Turpināt attīstīt informatīvo resursu centru RC ZELDA biroja telpās.

 

2. mērķis: Īstenot cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības aktivitātes, pamatojoties uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principiem, īpaši liekot uzsvaru uz Konvencijas 5. (vienlīdzība un diskriminācijas aizliegums), 12. (vienlīdzīga tiesībspējas atzīšana), 13. (pieeja tiesību aizsardzības līdzekļiem), 14. (personas brīvība un neaizskaramība), 19. (patstāvīgs dzīvesveids un iekļaušana sabiedrībā), 22. (privātās dzīves neaizskaramība) un 23. (cieņa pret dzīvesvietu un ģimeni) pantu.

Uzdevumi:

2.1. Interešu aizstāvība:

2.1.1. Iesaistīties un aktīvi piedalīties ministriju, pašvaldību u.c. iestāžu darba grupās, kas skar RC ZELDA darbības jomu;

2.1.2. Piedalīties nacionāla, reģionāla un starptautiska mēroga procesos, kas skar garīgās veselības aprūpes vai sociālās aprūpes politikas attīstību;

2.1.3. Uzturēt regulāru dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm, kas darbojas garīgās veselības aprūpes vai sociālās aprūpes jomā;

2.1.4. Piedalīties Ministru kabineta un NVO Sadarbības memoranda īstenošanā;

2.1.5. Izmantot stratēģisko tiesvedību, lai veidotu precedentus un piedalītos cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvībai būtisku normatīvo aktu vai to grozījumu veidošanā;

2.1.6. Organizēt diskusijas ar politikas veidotājiem, lai prezentētu RC ZELDA sagatavotos atzinumus, ziņojumus vai veikto pētījumu rezultātus.

2.2. Pētniecība:

2.2.1. Veikt un publicēt pētījumus par aktuālajiem, ar cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību, garīgās veselības aprūpi vai sociālo aprūpi saistītajiem jautājumiem, īpaši attiecībā uz normatīvo regulējumu, politiku un īstenošanas piemēriem;

2.2.2. Pārraudzīt Latvijai saistošo starptautisko cilvēktiesību dokumentu attiecībā uz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem saskaņošanu ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un starptautisko cilvēktiesību normu īstenošanu;

2.2.3. Sekot aktīvi līdzi ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Fakultatīvā protokola ieviešanai, kā arī iesaistīties konvencijas ieviešanas monitoringa aktivitātēs, sagatavojot un izplatot tematiskos ziņojumus par konvencijas īstenošanas progresu;

2.2.4. Turpināt pētīt un Latvijas situācijai piemērot jaunus interešu aizstāvības modeļus un veidot mācību programmas, lai šos modeļus iedzīvinātu.

2.3. Apmācība:

2.3.1. Izveidot RC ZELDA Mācību centru kā biedrības struktūrvienību ar mēŗki – piedāvāt izglītojošus seminārus par tēmām, kurās biedrība ir specializējusies;

2.3.2. Organizēt mācību seminārus dažādām mērķa grupām par saskarsmi ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, piemēram, policijas darbiniekiem, tiesnešiem, prokuroriem, bāriņtiesu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, vispārējo pakalpojumu sniedzējiem, u.c.;

2.3.3. Organizēt mācību seminārus par uz personu vērstās domāšanas un plānošanas pieeju un tās izmantošanu individuālo atbalsta plānu veidošanā;

2.3.4. Attīstīt un nodrošināt atbalsta personu lēmumu pieņemšanā apmācību;

2.3.5. Veidot iekļaujošo apmācību programmu par atbalstīto lemtspēju personām ar garīga rakstura traucējumiem un tuviniekiem;

2.3.6. Attīstīt līdzinieku interešu aizstāvību.

2.4. Juridiskā palīdzība un stratēģiskā tiesvedība:

2.4.1. Turpināt nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību Latvijas iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem un ar viņiem saistītām personām jautājumos, kas ir RC ZELDA kompetencē;

2.4.2. Izmantot stratēģisko tiesvedību nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu starptautisko cilvēktiesību standartu ieviešanu attiecībā uz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību. Prioritārās jomas: tiesības uz dzīvi sabiedrībā, tiesības uz rīcībspēju un tiesībspēju (atbalstu lēmumu pieņemšanā); pieeja tiesību aizsardzības līdzekļiem; tiesības uz ģimenes dzīvi; diskriminācijas aizliegums un tiesības uz personas brīvību un neaizskaramību, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Specializēti juridiskās palīdzības pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir nepieciešami, jo viņiem ir minimālas iespējas saņemt regulāru atbalstu lēmumu pieņemšanā un kvalitatīvu juridisko palīdzību, atbilstošu finanšu līdzekļu un informācijas trūkuma dēļ.

 

3. mērķis: Sabiedrības izpratnes veicināšana par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Uzdevumi:  

 • Veidot mācību programmu dažādu sabiedrības grupu, piemēram, vispārējo pakalpojumu sniedzēju, piemēram, policijas darbinieku, pārdevēju, sabiedriskā transporta vadītāju, ugunsdzēsēju, pasta darbinieku u.c., izglītošanai, apmācībā iesaistot arī personas ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Veidot pilotprojektu (“Magnolija”), izstrādājot sadarbības modeli ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai sniegtu individualizētu palīdzību cilvēkiem, ar kuriem ir apgrūtināta saskarsme;
 • Turpināt nodrošināt izveidotos sociālos pakalpojumus:
 • Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Atbalsta grupas personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu;
 • Atbalsta grupas personu ar garīga rakstura traucējumiem dabiskā atbalsta sniedzējiem pakalpojumu;
  • Dokumentēt personu ar garīga rakstura traucējumiem, kas atstājuši institūciju un uzsākuši dzīvi sabiedrībā, pieredzi;
  • Izstrādāt jaunu RC ZELDA tīmekļvietni, papildinot to ar saturiski atsevišķu sadaļu “Viegli lasīt”.
  • Izdot un izplatīt RC ZELDA e-apkārtrakstu vismaz 1 x gadā;
  • Sniegt konsultatīvu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem, viņu tuviniekiem un draugiem, studentiem, citām NVO, valsts un pašvaldību iestādēm par jautājumiem, kas ir biedrības RC ZELDA kompetencē;
  • Regulāri publicēt aktuālos jaunumus/ziņas RC ZELDA mājaslapā – http://www.zelda.org.lv un Facebook lapā – https://www.facebook.com/Resource-Center-for-People-with-Mental-Disability-ZELDA-130880316933397/;
  • Attīstīt proaktīvu pieeju plašsaziņas līdzekļiem.

 

Stratēģijas īstenošanas principi

RC ZELDA stratēģija tiek īstenota balstoties uz:

 1. Atklātību un informācijas pieejamības nodrošināšanu, izņemot sensitīvo informāciju par RC ZELDA atbalstāmajām personām;
 2. Vienlīdzīgu tiesību un iespēju nodrošināšanu;
 3. Sadarbības principa ievērošanu;
 4. Dzimumlīdztiesības principa ievērošanu;
 5. Personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību prioretizēšanu;
 6. Personu ar garīga rakstura traucējumiem līdzdalības principa ievērošanu;
 7. Uz rezultātu vērstu atskaitīšanos.

Pilnais stratēģijas teksts ir pieejams šeit.


Comments are closed.