Noslēdzies biedrības RC ZELDA īstenotais projekts “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”

31.10.2016.

2016. gada 31. oktobrī noslēdzās biedrības “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” periodā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim īstenotais Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītais un ar Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētais projekts “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana”. Projekta mērķis bija nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī analizēt konstatētās problēmas, informējot par tām sabiedrību un atbildīgās valsts un pašvaldību iestādes. Projekta ietvaros tika nodrošinātas bezmaksas juridiskās konsultācijas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, tuviniekiem un dažādām iestādēm (valsts, pašvaldību, NVO).

Projekta īstenošanas periodā tika sniegtas 448 konsultācijas 103 lietās. Unikālo klientu skaits un lietu skaits bija atšķirīgs, jo vienam klientiem var būt sniegtas vairākas konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Tādējādi konsultācijas tika sniegtas 75 personām, no kurām 40 bija personas ar garīga rakstura traucējumiem, 18 personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki un 17 bija citas personas, kuras pārstāvēja dažādas valsts un pašvaldību institūcijas. Lielākoties pēc juridiskajām konsultācijām bija vērsušies Rīgā deklarētie iedzīvotāji. Attiecīgi no Rīgas RC ZELDA vērsās 58 personas, bet no pārējās Latvijas – 45 (no Zemgales-18, no Vidzemes-11, no Latgales-8, no Kurzemes-4, nav zināms-4). Vidēji katru mēnesi RC ZELDA darbinieki sniedza 89,6 juridiskās konsultācijas.

Konsultācijas ietvēra ne tikai mutiskas sarunas par iespējamiem risinājumiem, bet arī iesniegumu rakstīšanu, pieteikumu sagatavošanu, tiesību un interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās un atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. Personām aktuālākais jautājums projekta ietvaros bija ar rīcībspēju saistītie jautājumi. Attiecīgi tās bija konsultācijas par rīcībspējas institūtu, pieejamajiem alternatīvajiem mehānismiem, pieteikumu sagatavošanu utt. Savukārt otrs aktuālākais jautājums bija saistīts ar personas tiesībām uz privāto dzīvi, ietverot jautājumus par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesībām audzināt savus bērnus. Aktuāli bija arī jautājumi par tiesībām uz dzīvi sabiedrībā, tiesībām uz taisnīgu tiesu. Vairākiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas vērsās pēc palīdzības tika sagatavoti pieteikumi tiesai lietās par rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu, pagaidu aizsardzības līdzekļa noteikšanu, uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu.

Projekta noslēgumā tika veikta analīze par sniegto juridisko palīdzību un sagatavota publikācija par konstatētajām galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Publikācija būs pieejama gan biedrības RC ZELDA mājas lapā, gan tiks nosūtīta attiecīgajām nozaru ministrijām un Tiesībsarga birojam.

 

Aktivitātes tika īstenotas projekta Nr. 2016.LV/NVOF/PSA/079/45 „Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.