Noslēdzies RC ZELDA īstenotais Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā

Nesenās rīcībspējas institūta regulējuma reformas un uzsāktā deinstitucionalizācijas procesa kontekstā ir steidzami nepieciešama jauna pieeja cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iesaistei sabiedrības dzīvē. Šādu jaunu pieeju nodrošina atbalstītās lemtspējas modelis, kas ir alternatīva personas rīcībspējas ierobežošanai un aizgādņa iecelšanai. Atbalstītā lemtspēja nodrošina ikviena cilvēka tiesības dzīvot sabiedrībā un pieņemt par savu dzīvi lēmumus, kuri tiek ievēroti un atbalstīti.

Kas ir atbalstītā lemtspēja?

Atbalstītā lemtspēja ir juridisks mehānisms, kas tiek izmantots kā alternatīva personas rīcībspējas ierobežošanai. Personai rīcībspēja tiek saglabāta pilnā apjomā, bet tiek noteikts kādās jomās un apjomā personai nepieciešams atbalsts, kuru nodrošina viena vai vairākas atbalsta personas.

Atbalstītā lēmumu pieņemšana ir personisks lēmumu pieņemšanas process, kurā atbalsta persona vai atbalsta tīkls (vairākas atbalsta personas) palīdz personai ar intelektuālās attīstības traucējumiem vai psihosociāliem, vai kognitīviem traucējumiem plānot savu dzīvi un pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem. Personas atbalsta lokā parasti tiek iekļauti cilvēki, kurus pati atbalstāmā persona ir izvēlējusies (tā var būt ģimene, draugi, profesionāli interešu aizstāvji vai atbalsta sniedzēji). Atbalsta personu nevar nozīmēt pret personas gribu.

Persona vienmēr pati pieņem lēmumus pēc konsultēšanās ar atbalsta personām pat tad, ja šāds lēmums ir pretējs viņu paustajai nostājai. Atbalsta personu ieteikumi nav juridiski saistoši, bet ir noteikts pienākums konsultēties, pieņemot juridisku lēmumu.

Atbalsta personas un atbalstītās personas attiecībās ir jāpastāv uzticībai. Atbalsta persona var rīkoties tikai saskaņā ar atbalstītās personas gribu, vēlmēm un norādījumiem. Atbalsta persona palīdz atbalstītajai personai izprast informāciju, pieņemt lēmumus, pamatojoties uz tās vēlmēm, izskaidrot atbalstāmā pozīciju trešajām pusēm un komunicēt ar tām.

Kur vēl ir ieviesta atbalstītā lemtspēja?

Atbalstītās lemtspējas modelis jau ir ieviests citās valstīs un varam lepni teikt, ka Latvija ir viena no pirmajām valstīm, līdzās Kanādai, Zviedrijai, ASV, Austrālijai, Izraēlai, Čehijas Republikai, Bulgārijai, Itālijai u.c. Atbalstītās lemtspējas modeļi ir dažādi – tie var būt gan formāli, gan neformāli, tie var būt arī nostiprināti normatīvajos aktos. Persona var pati noslēgt vienošanos ar atbalsta personām bez tiesas iesaistīšanās, bet atbalsta personas līgumu var apstiprināt arī tiesa.

Biedrības RC ZELDA īstenotā pilotprojekta rezultāti

Laika periodā no 2014. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (RC ZELDA) īstenoja Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” ietvaros atbalstīto projektu Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”.

Pilotprojekta mērķis bija nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan personu ar psihiskām saslimšanām) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot jaunu, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju, lai sasniegtu ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertās garantijas: vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas īstenošanu un patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika izstrādāta atbalstītās lemtspējas koncepcija un priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem; tika veikta pieredzes apmaiņa ar Čehijas un Bulgārijas partneriem, kuri ievieš līdzīgu atbalsta pakalpojumu; tika sagatavoti uz personu vērstās plānošanas eksperti un pirmie atbalsta sniedzēji; kā arī tika nodrošināts tiešais atbalsts lēmumu pieņemšanā 28 personām ar garīga rakstura traucējumiem un konsultatīvo atbalstu 55 tuviniekiem – atbalsta sniedzējiem.

Projekts radās, pateicoties jaunai sievietei, kura vērsās RC ZELDA pēc juridiskās palīdzības un teica: “Es neesmu bērns, jūs nevarat izturēties pret mani kā pret bērnu. Es esmu pieaugsi sieviete. Es saprotu, ka dzīve ir sarežģīta un man ir tiesības iepazīt dzīves “sarežģījumus””. Galu galā viņa un vēl 27 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī 55 personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki un vairāki speciālisti no visas Latvijas piedalījās atbalstītās lemtspējas pilotprojektā. Ar atbalsta personu palīdzību, projektā iesaistītie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem spēja pieņemt savai dzīvei būtiskus lēmumus – par savu dzīves vietu, darbu, izglītību, attiecībām, finansēm un ikdienas dzīves prasmēm. Mērķis bija izveidot atbalstošu, personalizētu un drošu vidi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai viņi varētu īstenot savas tiesības uz vienlīdzīgu tiesībspēju un rīcībspēju, un pārliecināties kā atbalstīto lemtspēju īstenot praksē Latvijas sabiedrībā.

Pilotprojekta ietvaros paveiktais:

 1. Projektā iesaistīti tiešā atbalsta saņēmēji – 28 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 55 tuvinieki atbalsta- sniedzēji;
 2. Notikuši 12 semināri tuviniekiem atbalsta sniedzējiem no visiem Latvijas reģioniem;
 3. Noticis regulārs darbs gan ar tiešajiem atbalsta saņēmējiem, gan tuviniekiem;
 4. 8 eksperti apmācīti uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodēs;
 5. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu šobrīd nodrošina 4 RC ZELDA darbinieki un 1 brīvprātīgais palīdz atbalsta loka veidošanas aktivitātēs;
 6. Notikusi mācību vizīte uz Čehiju; ārpus projekta bijusi iespēja iepazīt Bulgārijas pieredzi; notikušas konsultācijas ar Čehijas partneri;
 7. Sagatavota atbalstītās lemtpējas koncepcija un priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem;
 8. Izdota rokasgrāmata par atbalstīto lemtspēju;
 9. Notikusi “Atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā un citu valstu pieredze”.

RC ZELDA atbalsta personas, izmantojot uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, nodrošina atbalstu lēmumu pieņemšanā 5 dzīves jomās:

 1. Juridiskajos jautājumos;
 2. Finanšu jautājumos;
 3. Ikdienas dzīves/t.sk. aprūpes jautājumos;
 4. Veselības aprūpes jautājumos (līdz ārsta kabinetam);
 5. Personas atbalsta loka veidošanā.

Daži lēmumu piemēri, kur RC ZELDA sniegusi atbalstu:

1) Juridiskā joma:

 • Iesniegumu, pieteikumu sagatavošana;
 • Iepazīšanās ar dokumentiem;
 • Pieteikumu tiesai sagatavošana;
 • Palīdzība dokumentu nomainīšanā (Invaliditātes apliecība, velosipēdista apliecība);
 • Rīcībspējas pārskatīšana/atjaunošana;
 • Atbalsts cietušajiem, komunicējot ar policiju;
 • Darba tiesību īstenošana (komunikācija ar darba devēju)

   

     2) Finanšu joma:

 • Iesniegumu sagatavošana policijai par ļaunprātīgu izmantošanu (kredīti citas personas vajadzībām);
 • Komunikācija ar pašvaldību par nodokļu parādiem;
 • Mācīšanās plānot ikdienas budžetu;
 • Mācīšanās skaitīt

 

 3) Ikdienas dzīves prasmju joma:

 • Komunikācija un ēdienu gatavošana;
 • Komunikācija ar aprūpes iestādes darbiniekiem;
 • Prasmju apguve (lasītprasme; rakstītprasme; valodas; iemācīties rakstīt savu vārdu/uzvārdu);
 • Dzīves vietas maiņa (piemērota specializēta pakalpojuma atrašana)
 • Regulārs psiholoģiskais atbalsts;
 • Izglītības iespēju izpēte; atbalsts valodu, fizikas apguvē;
 • Komunikācija ar ģimeni;
 • Darba meklēšana, komunikācija ar NVA

 

4) Veselības aprūpes jautājumi (līdz ārsta kabinetam)

 • Komunikācija ar psihiatru;
 • Speciālista atrašana (valsts apmaksāts ginekologs);
 • komunikācija ar Nacionālo veselības dienestu par kompensējamiem medikamentiem;
 • psiholoģiskais atbalsts, personai esot psihiatriskajā slimnīcā

 

Projekta rezultātā ir izveidota un testēta Latvijai jauna personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta metode, radot nepieciešamos priekšnoteikumus turpmākai atbalstītās lemtspējas mehānisma ieviešanai. Projektā iesaistītās personas ir uzlabojušas patstāvīgas dzīves prasmes un izveidotā atbalsta tīkla veidolā radušas atbalsta resursu nākotnei.

Projekta ietvaros RC ZELDA ir sagatavojusi ieteikumus grozījumiem rīcībspējas institūtā, lai iekļautu normatīvajos aktos rīcībspējas ierobežošanai alternatīvus mehānismus, kuri būtu pielāgoti personas individuālajām vajadzībām un būtu vērsti uz atbalsta sniegšanu, kā arī lūgusi Tieslietu ministriju, izvērtēt iespēju izveidot darba grupu nepieciešamo grozījumu izstrādei Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti cilvēktiesībām atbilstošāka regulējuma ieviešanai Latvijā.

Projekts Nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/092/067 „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Logo

Publicēts: 29-04-2016


Comments are closed.