Pārskats par paveikto projekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā pirmajos desmit mēnešos

Pārskats par pirmajiem 10 mēnešiem (01.09.2014-30.06.2015), kopš biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) īsteno pilotprojektu atbalstītās lemtspējas ieviešana Latvijā (turpmāk – Projekts)

Projekta mērķi ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan personu ar psihiskām saslimšanām) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot jaunu mehānismu – atbalstīto lemtspēju. Atbalstītā lemtspēja ir rīcībspējas ierobežošanai alternatīvs mehānisms, kas palīdz nodrošināt ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertās garantijas: vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas īstenošanu un patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Projekta rezultātā paredzēts izveidot un testēt šo atbalsta metodi – atbalstītā lemtspēja. Šis mehānisms personām ar garīga rakstura traucējumiem dos iespēju vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem realizēt savu tiesībspēju un rīcībspēju. Projekta mērķis tiks sasniegts izstrādājot atbalstītās lemtspējas koncepciju; veicot pieredzes apmaiņu ar pieredzējušiem Čehijas un Bulgārijas partneriem; sagatavojot uz personu vērstās plānošanas ekspertus un pirmos atbalsta sniedzējus; nodrošinot tiešo atbalstu lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem un konsultatīvo atbalstu tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem.

Kā rezultāts paredzēts, ka iesaistītās personas ar garīga rakstura traucējumiem būs uzlabojuši patstāvīgas dzīves prasmes, kā arī izveidotais atbalsta tīkls būs personas atbalsta resurss nākotnē. Atbalstītās personas ar garīga rakstura traucējumiem būs mazāk atkarīgas no saviem aprūpētājiem, jo projekta ietvaros tiks uzlabotas personu spējas pašiem pieņemt lēmumus un veidota izpratne kur un kā meklēt palīdzību.

Projekta īstenošanas gaita un sasniegtie rezultāti:

Projekta tiešā mērķa grupa – personas ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT) projektā tika iesaistītas no 2015. gada februāra. Ar katru potenciālo dalībnieku notika saruna, kurā tika padziļināti izskaidroti projekta mērķi, plānotās aktivitātes, noskaidrota potenciālo dalībnieku motivācija un vēlmes.

Projektā iesaistītās personas ar GRT saņēma atbalstu lēmumu pieņemšanā 5 jomās – juridiskajos jautājumos; finanšu jautājumos; attiecībā uz ikdienas dzīves prasmēm; un saņēma palīdzību atbalsta loka veidošanā. Vienai personai atbalsts varēja būt nepieciešams vairākās jomās. Būtiski atšķīrās sniegtā atbalsta apjoms atkarībā no tā, kur persona dzīvo: vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, vai persona dzīvo šobrīd patstāvīgi, bet iepriekš dzīvojušas institūcijā; vai persona ir vientuļa – bez tuviniekiem vai arī kontakts ar tuviniekiem zaudēts, un vai persona dzīvo savā ģimenē.

Otra mērķa grupa bija tuvinieki-atbalsta sniedzēji, kuri ikdienā nodrošina atbalstu saviem tuviniekam gan ar psihisku saslimšanu, gan intelektuālās attīstības traucējumiem.

Projekta laikā tika informētas NVO un šajās aktivitātēs piedalījās biedrības: „Apeirons”, Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi, Latvijas Cilvēktiesību centrs, „Gaismas stars”, „Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuviniekiem”, „Saule – organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem”, „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”, Velku fonds, Vecāki kopā un dienas centrs „Saime”.

No projekta dalībniekiem tika lūgts sniegt novērtējumu par sniegto atbalstu. Aptaujas anketās tika norādīts, ka RC ZELDA darbinieki pietiekami palīdz, atbalsta viņus projekta ietvaros, tāpat arī visi bija apmierināti ar RC ZELDA darbinieku komunikāciju. Visi atbildēja, ka viņiem palīdz atbalsta plāns, kuru viņi sastādīja kopā ar RC ZELDA darbiniekiem. Uz jautājumu, ko RC ZELDA varētu uzlabot, tika izteikts ieteikums palīdzēt meklēt darbu, un tika izteikta vēlme, lai RC ZELDA darbinieki būtu pieejami arī ārpus darba laika, piemēram, lai būtu pieejami pa tālruni 24/7 stundu režīmā.

Papildus tika aptaujāti tuvinieki-atbalsta sniedzēji, kuri atzina par noderīgām uz personu vērstās plānošanas metodes. Tuvinieki izteica vēlmi, lai RC ZELDA atbalsta personas vairāk komunicētu ar viņu atbalstāmajiem tuviniekiem ar GRT. Atsevišķos gadījumos RC ZELDA, redzot nepieciešamību, to arī nodrošināja. Šajos gadījumos projektā tika iesaistīts ne tikai tuvinieks-atbalsta sniedzējs, bet arī persona ar GRT kā tiešā atbalsta saņēmējs no RC ZELDA.

Projekta ietvaros kā vienu no atbalsta jomām personām ar GRT bija atbalsta loka veidošana, palīdzot katram atbalsta saņēmējam noskaidrot viņa/as talantus un intereses, gan organizējot kopīgus atbalsta loka veidošanas pasākumus. Kopā atbalsta loka veidošanas pasākumos regulāri iesaistījās 16 personas ar garīga rakstura traucējumiem un 5 tuvinieki.

Periodā no 2015. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. janvārim notika 8 dažāda veida nodarbības, ekskursijas un lekcijas. Kā piemēram nodarbība par ērģeļu mūziku Rīgas Svētā Pāvila evaņģēliski luteriskajā baznīcā, iepazīšanās nodarbība ar zirgiem Sporta centrā „Kleisti”, nodarbība ar fotogrāfu Andri Kozlovski “Fotografēšanas pamati”, iepazīšanās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, divas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu un personīgo higiēnu. RC ZELDA telpās regulāri tika organizētas „Galda spēļu pēcpusdienas”, kurās neformālā gaisotnē bija iespēja cilvēkiem ar GRT attīstīt savas sociālās prasmes, veidot draudzīgas un uzticības pilnas attiecības.

Logo


Comments are closed.