Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā

Projekta īstenotājs: Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA””

Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts: Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogramma NVO projektu programma”

Projekta nosaukums: Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā

Projekta mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan personu ar psihiskām saslimšanām) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot jaunu, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu, tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju, lai sasniegtu ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertās garantijas: vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas īstenošanu un patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Projekta apraksts:

Projekta mērķa grupa ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, viņu tuvinieki, un šīs jomas biedrības. Projekts tiks īstenots Latvijā un Čehijas Republikā.

Izvirzītais projekta mērķis tiks sasniegts:

1) izstrādājot atbalstītās lemtspējas koncepciju un priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem;

2) veicot pieredzes apmaiņu ar Čehijas un Bulgārijas partneriem, kuri ievieš līdzīgu atbalsta pakalpojumu;

3) sagatavojot uz personu vērstās plānošanas ekspertus un pirmos atbalsta sniedzējus;

4) nodrošinot tiešo atbalstu lēmumu pieņemšanā 28 personām ar garīga rakstura traucējumiem un konsultatīvo atbalstu 55 tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem.

Projekta rezultātā būs izveidota un testēta Latvijai jauna personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta metode, radot nepieciešamos priekšnoteikumus atbalstītās lemtspējas mehānisma ieviešanai. Projektā iesaistītās personas būs uzlabojušas patstāvīgas dzīves prasmes un izveidotā atbalsta tīkla veidolā būs radušas atbalsta resursu nākotnei.

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2014. – 30.04.2016.

Projekta kopējās izmaksas: 68 166,05 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit seši  eiro, 05 centi)

Piešķirtais programmas līdzfinansējums: 61 349,45 EUR (sešdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit deviņi eiro, 45 centi) – 90% no projekta izmaksām

 


Comments are closed.