Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā.

Projekta īstenotājs: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"

Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts: EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Nevalstisko organizāciju fonda grantu shēmas  „NVO projektu programma".

Projekta nosaukums: Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā

Projekta īstenošanas vieta: Rīga, Latvija

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 13. janvāris – 2010. gada 12. oktobris

Projekta vispārējais mērķis:  stiprināt psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tiesību ievērošanu un interešu aizstāvību, tādējādi, sekmējot iekļaušanos sabiedrībā.

Tiešais mērķis:

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība:

  • izveidojot garīgās veselības jomā darbojošos pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības tīklu;
  • attīstot psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju kapacitāti;
  • sekmējot tiesu sistēmas profesionāļu – tiesnešu, prokuroru, advokātu, kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību;
  • meklējot jaunas inovācijas psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvībā: veicot izpēti par „pacientu uzticības personas" (Patient Trust Person) sistēmu (Nīderlande, Lietuva) un līdzinieku interešu aizstāvību (Peer Advocacy);
  • attīstot Pacientu tiesību dienas tradīciju un veicinot veselības aprūpes nozares ekspertu izpratni pacientu tiesību jautājumos.

Projekta kopējās izmaksas: 42 749,85 EUR (četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi eiro, 85 centi)

Granta summa:  36 337,37 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi eiro, 37 centi) – 85% no projekta izmaksām

Projekta apraksts:

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA" projekta ietvaros veicināja psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tiesību ievērošanu un interešu aizstāvību, aktivizējot pilsonisko sabiedrību. Projekta ietvaros tika izveidots garīgās veselības jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkls, tādējādi ļaujot efektīvāk risināt dažādus interešu aizstāvības un lobēšanas jautājumus. Projekts deva ieguldījumu inovatīvu psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības mehānismu apzināšanā, izpētē un attīstībā.

Projekta aktivitātes bija vērstas uz vairākām mērķa grupām – psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem, tiesu sistēmas profesionāļiem (tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem), kā arī uz nevalstisko organizāciju kapacitātes celšanu un dialoga veidošanu ar veselības aprūpes politikas veidotājiem.

Projekta ietvaros psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tiesību un interešu aizstāvība tika skatīta arī plašākā – vispārējo pacienta tiesību, kontekstā, organizējot pacientu tiesību dienu Latvijā sadarbībā ar jaunizveidoto Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu Ombudu. Tādējādi pievēršot plašas sabiedrības uzmanību gan vispārējām pacientu tiesībām, gan garīgās veselības jautājumiem.

Projektu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

     

 

Projekta rezultāti:

 

 


Comments are closed.