RC ZELDA prezentē atbalstītās lemtspējas pilotprojekta rezultātus Amerikas Universitātes Vašingtonas Jurdiskās koledžas organizētajā konferencē

2016. gada 11.-14. aprīlī RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere un juriste-pētniece Annija Mazapša Vašingtonā (ASV) piedalījās Amerikas universitātes Vašingtonas Juridiskās koledžas organizētājā četru dienu ilgā pieredzes apmaiņas konferencē par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. panta īstenošanu. Pasākumā piedalījās dalībnieki no 17 valstīm – Amerikas Savienotajām Valstīm, Argentīnas, Austrālijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Gruzijas, Indijas, Īrijas, Izraēlas, Kanādas, Kenijas, Kolumbijas, Ķīnas, Latvijas, Lietuvas, Meksikas un Peru.

Pasākuma dalībnieki prezentēja savu pārstāvēto valstu progresu rīcībspējas institūta reformu īstenošanā un atbalstītās lemtspējas ieviešanā. Līdzīgi kā RC ZELDA ir īstenojusi nelielu atbalstītās lemtspējas pilotprojektu, arī vairākas citas pārstāvētās valstis tādus ir īstenojušas, savukārt virkne valstu vēl tikai apsver uzsākt pilotprojektu veidošanu. Tādējādi RC ZELDA ne tikai prezentēja savu pieredzi, bet arī guva daudzas vērtīgas atziņas un jaunas idejas, uzklausot citus. Konferences laikā tika diskutēts par atbalstītās lemtspējas pilotprojektu mērķiem, modeļiem, pilotprojektu novērtēšanu. Liela vērība tika veltīta diskusijai par atbalsta attiecību izvērtēšanu. Tāpat tika diskutēts par stratēģiskās tiesvedības, tiesu sistēmas un tiesnešu lomu personas tiesību uz rīcībspēju atzīšanā. Dalībnieki dalījās pieredzē ne tikai par līdz šim paveikto, bet arī analizēja tēmas, kur jāturpina meklēt risinājumi, piemēram, kā vislabāk atbalstīt lēmumu pieņemšanā cilvēkus ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.

IMG_6339

Publicēts: 20-04-2016


Comments are closed.