Veikta pieredzes apmaiņas vizīte, lai iepazītu Čehijas atbalstītās lemtspējas modeli

Biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” pārstāvji no 3.-6. februārim bija pieredzes apmaiņas vizītē Čehijā, kur iepazinās ar projekta partnera QUIP īstenoto pilotprojektu, kā arī ar citiem pašlaik Čehijā īstenotajiem projektiem atbalstītās lemtspējas ieviešanas veicināšanai.

RC ZELDA kopš 2014. gada septembra īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”, kura rezultātā tiks ieviests jauns, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvs, tiesību un interešu aizsardzības mehānisms – atbalstītā lemtspēja. Projekta ietvaros tiks gan izstrādāta atbalstītās lemtspējas koncepcija un priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem, gan sagatavoti atbalsta sniedzēji un sniegts atbalsts lēmumu pieņemšanā 28 personām ar garīga rakstura traucējumiem, un konsultatīvais atbalsts 55 tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem. Atbalsts personai ar garīga rakstura traucējumiem tiks sniegs piecās jomās: juridiskajā jomā, finanšu jomā, ikdienas dzīves un prasmju apgūšanas jomā, veselības aprūpes jautājumu (līdz ārsta kabineta durvīm) jomā un atbalsta loka veidošanā. Sniedzot atbalsta personas pakalpojumu, tiks izmantotas uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, gan izmantojot tās personas atbalsta plāna sagatavošanā, gan atbalsta pakalpojuma sniegšanā. Atbalsta personas pakalpojuma sniegšana projekta mērķa grupai tiks uzsākta no 2015. gada februāra.

RC ZELDA īstenotā projekta starptautiskais partneris – Čehijas sabiedriskā organizācija QUIP (www.kvalitavpraxi.cz) sadarbībā ar Inclusion Czech Republic jau vairāk kā trīs gadus īsteno līdzīgu pilotprojektu savā valstī, kurā kopš 2014. gada janvāra ir spēkā tiesiskais regulējums atbalstītās lemtspējas īstenošanai. QUIP pilotprojekta ietvaros tiek attīstīta un testēta Čehijai jauna atbalstītās lemtspējas metode – atbalsta loku veidošana, kuras pamatā ir pārliecība, ka atbalstītās lēmumu pieņemšanas pamatā ir dabisku, ilgtermiņa un uzticības pilnu attiecību veidošana. QUIP līdzīgi kā RC ZELDA kā galveno atbalsta sniegšanas metodi izvēlējies izmantot uz personu vērsto domāšanu un plānošanu, kas palīdz gan noteikt personas vajadzības, mērķus un iespējas, gan arī palīdz plānot dažādus personai nepieciešamos atbalsta pakalpojumus.

Mācību vizītes mērķis bija iepazīties gan ar QUIP īstenotā atbalstītās lemtspējas pilotprojekta ieviešanas dažādiem praktiskiem aspektiem, gan ar partnera viedokli par Čehijas normatīvo regulējumu attiecībā uz rīcībspējas institūtu, it īpaši ar regulējumu, kas attiecas uz atbalstīto lemtspēju. Mācību vizītes ietvaros RC ZELDA iepazinās arī ar citu Čehijas sabiedrisko organizāciju – INSTAND un League for Human Rights veikto pilotprojektu par personu ar invaliditāti atbalsta modeļiem, 5. februārī piedaloties šo organizāciju organizētajā konferencē „Aizgādnība un tās alternatīvas”, kas notika Karlovi Vari pilsētā.

Sadarbība ar projekta partneri QUIP tiks turpināta, iesaistot partneri RC ZELDA gatavotās atbalstītās lemtspējas koncepcijas sagatavotāju konsultēšanā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Mācību vizīti līdzfinansēja Atvērtās sabiedrības fondi.

Informāciju sagatavoja:

RC „ZELDA” direktore Ieva Leimane-Veldmeijere, [email protected], tālr. 67442828

Rīgā, 09-02-2015

Logo


Comments are closed.