RC ZELDA organizē mācību semināru par uz personu vērstās domāšanas metodēm

RC ZELDA sadarbībā ar Michael Smull (Support Development Associates, ASV) 2011. gada 5.-7. decembrī rīkoja 2.5 dienu mācību semināru, kura mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodēm.

Šo metožu apguve ir ļoti būtisks deinstitucionalizācijas un neatkarīgas dzīves sabiedrībā iespēju radīšanas priekšnosacījums, jo šobrīd bieži vien politikas veidotāju un pakalpojumu sniedzēju vidū sastopama pārliecība, ka gandrīz visiem institūcijās mītošajiem klientiem institucionālā aprūpe ir vispiemērotākais pakalpojums, jo šie klienti smago traucējumu dēļ neesot spējīgi dzīvot sabiedrībā. Šādas nostājas pamatā ir zināšanu trūkums gan par to, kā noteikt personas ar ļoti smagiem garīgiem traucējumiem vajadzības, gan izpratnes trūkums par to, ka sabiedrībā var dzīvot ikviens, tikai atšķiras atbalsta apjoms un pakalpojumu veids, kas katram būtu nepieciešams. Pirms sākt attīstīt personām ar garīga rakstura traucējumiem piemērotus mājokļu pakalpojumus/programmas, speciālistiem (īpaši, tiem, kas vērtē personu vajadzības un piemērotību dažādiem sociālās aprūpes pakalpojumiem) būtu nepieciešams apgūt uz personu vērstās domāšanas (t.sk. plānošanas metodes).

Uz personu vērstā domāšana (Person Centered Thinking) (t.sk. plānošana): ir strukturētu metožu kopums, kas paredzēts atbalsta sniedzējiem, lai palīdzētu nodrošināt dzīves kvalitāti no atbalstāmas personas perspektīvas – lai plānotu kopā ar personu nevis personas vietā. Šīs metodes var tikt izmantotas, lai palīdzētu personai domāt par to, kas šobrīd ir svarīgs personas dzīvē un ko persona vēlas sasniegt nākotnē. Plānojot, jāveido personas atbalsta tīkls, ietverot visus cilvēkus, kas personas dzīvē ir nozīmīgi. Šī metode skata personu kā vienu veselumu un nefokusējas uz medicīnisko vai funkcionālo modeli, kuri „izlabo to, kas ir    nepareizs”. Tas ir veids, kā atklāt, aprakstīt (artikulēt) un nodrošināt tādu dzīvi, kādu vēlas atbalstāmā persona, nevis personas ģimenes locekļi vai sociālo pakalpojumu sniedzēji. Tas ir veids, kā aprūpes komandas pievērš uzmanību līdzsvaram starp to, kas pašai atbalstāmajai personai ir svarīgs un to, kas ir svarīgs atbalstāmās personas interesēs. Uz personu vērstās domāšanas metodes ir īpaši svarīgas, strādājot ar cilvēkiem ar smagiem garīgiem traucējumiem (t.sk. cilvēkiem, kuri nekomunicē vispār vai arī ar kuriem iespējams komunicēt tikai ar alternatīvās komunikācijas metožu palīdzību).

2.5 dienu seminārs bija paredzēts gan sociālo dienestu (kuri sniedz grupu māju pakalpojumus) darbiniekiem, kas veic personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību vērtēšanu pirms sociālā pakalpojuma piešķiršanas, gan arī pusceļa māju un grupu māju darbiniekiem, kuri iesaistīti klientu vajadzību vērtēšanā un atbalsta sniegšanā.

2.5 dienu mācību seminārā dalībnieki apguva šādas tēmas:

1) Prasmes, kuras nepieciešamas personālam, lai atbalstītu personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas atgriežas no institūcijām dzīvot sabiedrībā

2) Praktiskas metodes kā noskaidrot personas vēlmes un vajadzības

3) Praktiskas metodes kā saprasties/komunicēt ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

4) Apmācība individuālo plānu izveidē un plānu pielietošanā

5) Rituālu metodes pielietošana

6) Atbalsta sniedzēju (atbilstoši katras atbalstāmās personas vajadzībām un vēlmēm) piemeklēšanas metodes

Mācību kursa autors un vadītājsMichael Smull (ASV) ir organizācijas Learning Community for Person Centered Practices (http://www.elpnet.net/home.html) priekšsēdētājs un organizācijas Support Development Associates (http://sdaus.com/who) direktors. Maiklam ir 38 gadu pieredze, strādājot ar cilvēkiem ar invaliditāti un attīstot uz personu vērstās domāšanas metodes. Viņam ir liela pieredze sabiedrībā balstītas aprūpes pakalpojumu attīstīšanā. Turklāt gan ASV, gan Lielbritānijā viņš ir palīdzējis cilvēkiem atstāt institūcijas un uzsākt neatkarīgu dzīvi sabiedrībā. Viņš ir autors daudzām publikācijām par personu ar uzvedības traucējumiem atbalstīšanu, par uz personu vērsto plānošanu un sistēmisko pārmaiņu izaicinājumiem.

Mācību seminārs notika ar Sorosa fonds-Latvija finansiālu atbalstu.

Rokasgrāmata “Uz personu vērsta domāšana” 


Comments are closed.