Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā

2011.gada 23.martā RC "Zelda" sadarbībā ar "Personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centru" (Ungārija) (Mental Disability Advocacy Center) rīkoja konferenci likumdevējiem un politikas veidotājiem "Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā".

Konferences mērķis bija veicināt diskusiju starp likumdevējiem, politikas veidotājiem, kā arī Latvijas un citu valstu ekspertiem par rīcībspējas institūta reformu, kura saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2010-38-01 Latvijā būs jāīsteno līdz 2012.gada sākumam.

Konferences laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pamatprincipiem un konvencijas īstenošanas gaitu Latvijā attiecībā uz personas rīcībspēju. Tāpat dalībnieki tika informēti par konstatētajām problēmām pašreizējā rīcībspējas institūta regulējumā un tika iepazīstināti ar alternatīviem mehānismiem pilnai rīcībspējas ierobežošanai. Konferences noslēguma daļā, balstoties uz Kanādas pieredzi, tika aktualizēta diskusija par rīcībspējas novērtēšanu (ekspertīzi).

Konferencē kā vieslektori piedalījās "Personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centra" izpilddirektors Olivers Luiss (Oliver Lewis) un jurists Sandors Gurbai (Sandor Gurbai). Konferences vieslektori bija Simona Frazera Universitātes (Kanāda) Kriminoloģijas skolas direktors Roberts Gordons (Robert Gordon) un organizācijas PO-Skane (Zviedrija) valdes loceklis Mats Jespersons (Maths Jesperson).

Konferences programma un prezentācijas:

Konference likumdevējiem un politikas veidotājiem “Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā”

Organizētāji: Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” un Personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centrs (Mental Disability Advocacy Center) (Ungārija)

Finansētāji: Sorosa Fonds-Latvija un Zennstrom Philanthropies

Norises laiks, vieta: 2011. gada 23. martā, Rīgas Juridiskā augstskola (Alberta iela 13 (ieeja no Strēlnieku ielas), W-42 telpa

8:45-9:15     Reģistrācija

9:15-9:30     Ievaduzrunas par konferences mērķiem. Ieva Leimane-Veldmeijere, ZELDA direktore; Olivers Lewis, Mental Disability Advocacy Center, izpilddirektors

9:30-10:00   ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (ievads, rīcībspēja un saikne ar 14. un 19. pantu). Sandors Gurbai, Mental Disability Advocacy Center, jurists

10:00-10:30  ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana. Kādēļ Latvijā jāgroza rīcībspējas institūts? Ieva Leimane-Veldmeijere, ZELDA, direktore

LM paveiktais ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" 12.panta īstenošanā. Liene Kauliņa-Bandere, Labklājības ministrija, Vienlīdzīgu  iespēju nodaļas Vecākā referente

10:30-11:00 Diskusija

11:00-11:30 Kafijas pauze

11:30-12:00 Alternatīvas pilnai rīcībnespējai (atbalstītā lemtspēja, daļējā rīcībspēja, iepriekšpaustā griba). Georgiana Gheorghe, ZELDA, pētniece un Anete Erdmane, ZELDA, juriste

12:00-12:15 Diskusija

12:15-12:45  Atbalstītā lemtspēja praksē I.  Atbalstītā lemtspēja praksē – pirmssākumi.(Kanādas modelis). Prof. Roberts Gordons, Simona Frazera Universiāte  (Kanāda) Kriminoloģijas skolas direktors

12:45-13:00 Diskusija

13:00-14:00 Pusdienas

14:00-14:30 Atbalstītā lemtspēja praksē II. (Zviedrijas modelis). Mats Jespersons, Organizācijas PO-Skåne (Zviedrija) Valdes loceklis

14:30-14:45 Diskusija

14:45-15:30 Rīcībspējas novērtēšana (ekspertīze) – ko varētu darīt citādi? Prof. Roberts Gordons, Simona Frazera Universiāte  (Kanāda) Kriminoloģijas skolas direktors

15:30-15:45 Diskusija

15:45-16:15 Noslēguma diskusija, novērtējums

Papildus materiāli:

Priekšlikums par aizgādnības reformas vadlīnijām

Kā izveidot atbalstītu lēmumu pieņemšanas sistēmu: Dialoga vadlīnijas pilsoniskai sabiedrībai un valdībai

 

     

 


Comments are closed.