2011

RC ZELDA organizē mācību semināru par uz personu vērstās domāšanas metodēm

RC ZELDA sadarbībā ar Michael Smull (Support Development Associates, ASV) 2011. gada 5.-7. decembrī rīkoja 2.5 dienu mācību semināru, kura mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodēm. Šo metožu apguve ir ļoti būtisks deinstitucionalizācijas un … Continue reading

Opinion concerning the amendments to Civil Law and Civil Procedure Law regarding legal capacity

On 24 November 2011 RC Zelda submitted to the Parliament Legal Affairs Committee its opinion concerning the amendments to Civil Law and Civil Procedure Law regarding legal capacity. It was drafted as a consequence of the organizations’ dissatisfaction with the … Continue reading

RC ZELDA viedoklis Saeimai par rīcībspējas institūta grozījumiem

Saeima sākusi izskatīt Civillikuma, Civilprocesa likuma un Bāriņtiesu likuma grozījumus par izmaiņām rīcībspējas institūtā. Izmaiņas ierosinātas pēc LR Satversmes tiesas 2010.gada 27.decembra sprieduma lietā Nr. 2010-38-01, kurā konstatēts, ka pilna rīcībspējas atņemšana personām ar garīga rakstura traucējumiem, neatbilst cilvēktiesībām. Šobrīd … Continue reading

RC “ZELDA” darbu sāk jauna juriste-pētniece

Ar 2011.gada 3.oktobri RC "ZELDA" darbu sāk juriste – pētniece Annija Mazapša.

Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā

2011.gada 23.martā RC "Zelda" sadarbībā ar "Personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības centru" (Ungārija) (Mental Disability Advocacy Center) rīkoja konferenci likumdevējiem un politikas veidotājiem "Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā". Konferences mērķis … Continue reading

Izdots RC “Zelda” Apkārtraksta 6.numurs

Mūsu 6. Apkārtrakstā šoreiz informējam ne tikai par aktualitātēm cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interšu aizstāvībā un mūsu organizācijas darbībā, bet šajā izdevumā aktualizējam rīcībspēju tēmu, piedavājot gan mūsu skatījumu uz pašreizējām problēmām rīcībspējas institūta regulējumā Latvijā, gan sniedzam pārskatu … Continue reading