Galerijas

Mācību seminārs darbiniekiem – atbalsta sniedzējiem personām ar garīga rakstura traucējumiem uz personu vērstās domāšanas metodēs, 2011.gada 5.-7.decembris

Konference likumdevējiem un politikas veidotājiem “Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā”, 2011. gada marts

Seminārs tiesu sistēmas profesionāļiem: tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem „Cilvēktiesības tiesvedības procesos pret personām ar garīga rakstura traucējumiem”, 2010. gada maijs

Pacientu tiesību dienas konference, 2009. gada aprīlis

Ziņojuma “PVO Garīgās veselības deklarācijas un rīcības plāna ieviešana Latvijā”‘ prezentācija, 2009. gada decembris

Seminárs likumdevéjiem un politikas veidotájiem “Vai Latvijai ir vajadzíga ANO Konvencija par personu ar invaliditáti tiesíbám?”, 2008. gada júnijs


Comments are closed.