Satversmes tiesa atzīst Civillikuma 358. un 364. pantus par neatbilstošiem LR Satversmes 96.pantam

2010. gada 28. decembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu RC „ZELDA" pārstāvētās klientes J.F. lietā, ar kuru atzina Civillikuma 358. un 364. pantu par neatbilstošiem LR Satversmes 96. pantam. Civillikuma 358. pants paredz tikai pilnu rīcībspējas ierobežošanu, neparedzot citas alternatīvas. Savukārt 364. pants paredz, ka rīcībspēju personai var atjaunot tad, ja tā ir izveseļojusies. Satversmes tiesa atzina, ka minēto Civillikuma normu rezultātā J.F. tiesības tiek ierobežotas lielākā mērā, nekā tas ir nepieciešams. Satversmes tiesa konstatēja, ka no Latvijas starptautiskajām saistībām cilvēktiesību jomā izriet valsts pienākums paredzēt tādus rīcībspējas ierobežošanas mehānismus, kas ietver individuālu situācijas izvērtējumu un katrai konkrētajai situācijai piemērotākā ierobežojuma izvēli. Regulējums, kas neparedz nekādas robežsituācijas un nosaka vienīgi pilnīgu rīcībspējas atņemšanu, cilvēktiesību prasībām neatbilst.

Satversmes tiesa nolēma, ka Latvijai ir jāpilnveido tiesiskais regulējums atbilstoši Latvijai saistošajiem cilvēktiesību dokumentiem, tai skaitā ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Tiesa secina, ka valstij ir pienākums ne vien izdarīt atbilstošus grozījumus materiālajās un procesuālajās normās, bet arī izveidot materiālo un institucionālo nodrošinājumu šādas sistēmas veiksmīgai darbībai, gādāt par tiesnešu un citu tiesību normu piemērotāju apmācību un veikt citus nepieciešamos pasākumus. Satversmes tiesa ņēma vērā, ka minēto pasākumu veikšanai nepieciešams saprātīgs laika posms. Tiesa nosprieda, ka minētās normas ir spēkā neesošas no 2012.gada 1.janvāra.

Ar pilnu sprieduma tekstu var iepazīties šeit: Spriedums


Comments are closed.