2015

Seminārs par šizofrēnijas iemesliem, simptomiem, ārstēšanas metodēm un aktuālajiem juridiskajiem jautājumiem

Projekta „Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros pēc tuvinieku – atbalsta sniedzēju aptaujas RC ZELDA saņēma lūgumu veidot semināru par saskarsmi un konfliktsituāciju risināšanu ar cilvēkiem, kam ir noteikta šizofrēnijas diagnoze. Tāpat tuvinieki izteica vēlmi uzzināt vairāk par komunikāciju ar … Continue reading

Iespēja Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem pilnveidot zināšanas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem iespējams apgūt uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, kas būtiski palīdz darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar uz personu vērsto plānošanu, kas ir viena no efektīvākajām un inovatīvākajām metodēm … Continue reading

Ieva Leimane-Veldmeijere saņem atzinības rakstu par iniciatīvām cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanai

Labklājibas ministrija 2015.gada 3.decembrī pasniedza RC ZELDA direktorei Ievai Leimanei-Veldmeijerei atzinības rakstu par iniciatīvām cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanai. “Starptautiskajā dienā cilvēkiem ar invaliditāti vēlamies pastiprināti pievērst uzmanību un uzrunāt sabiedrību par jautājumiem, kas skar cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti. … Continue reading

RC ZELDA piedalās seminārā “Deinstitucionalizācija un sociālo pakalpojumu attīstība”

RC ZELDA piedalījās 2015.gada 16.decembra Labklājības ministrijas organizētajā seminārā „Deinstitucionalizācijas un sociālo pakalpojumu attīstība”. Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore, uzstājās ar prezentāciju par efektīviem risinājumiem un labās prakses piemēriem pakalpojumu sniegšanā pieaugušajiem ar garīga rakstura … Continue reading

RC ZELDA piedalās tiesībsarga 2015.gada konferencē „Tiesībsarga paveiktais 2011-2015: rekomendācijas un to izpilde”

2015.gada 9.decembrī tiesībsarga rīkotājā ikgadējā konferencē Pilsonisko un politisko tiesību tēmas ietvaros savu viedokli „Tiesībsarga paveiktais 2011-2015: rekomendācijas un to izpilde” sniedza Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore. Konferences video ieraksts ir pieejams šajā Tiesībsarga biroja … Continue reading

RC ZELDA piedalās konferencē „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”

2015. gada 3. decembrī, Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā, tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizēja konferenci „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”. Konferencē savu ieskatu sniedza arī Ieva Leimane-Veldmeijere, … Continue reading

RC ZELDA izsaka pateicību par ziedojumu Kasparam Mazapšam

Priecājamies paziņot, ka ar ziedojumu 100 EUR apmērā Kaspars Mazapšs atbalstīja RC ZELDA rīkotos pasākumus 2015.gadā jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai veicinātu viņu prasmes un iemaņas naudas lietošanā, valodu apguvē, atbalsta loka veidošanā un pasaules procesu izzināšanā. Izsakām lielu … Continue reading

Tiesību aizsardzības iespējas Rīgas pašvaldībā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta, kas tika līdzfinansēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros, laikā no 2015. gada 2. marta līdz 15. novembrim biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (RC ZELDA) nodrošināja bezmaksas juridiskās konsultācijas … Continue reading

RC ZELDA sniedz viedokli par Eiropas Padomes Bioētikas komitejas rekomendāciju projektu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””  2015. gada 12. oktobrī sniedza viedokli par Eiropas Padomes Bioētikas komitejas izstrādāto rekomendāciju projektu par personu ar garīga rakstura traucējumiem cilvēktiesību un cieņas aizsardzību, ja persona ievietota un ārstēta pret savu gribu. … Continue reading

Turpinās Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumu izskatīšana Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” 2015. gada 27. martā iesniedza Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai priekšlikumus par likumprojektu nr.148/Lp12 „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.” Ar priekšlikumu tekstu varat iepazīties šeit. RC ZELDA turpina piedalīties … Continue reading

RC ZELDA sniedz viedokli par Latvijas otro nacionālo ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” 2015.gada 16. jūlijā saņēma lūgumu sniegt viedokli, komentārus un priekšlikumus par izstrādāto Latvijas otro nacionālo ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei. Ar RC ZELDA 2015. gada 27. jūlijā sagatavoto viedokli LR Ārlietu ministrijai varat … Continue reading

RC ZELDA sniedz viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

2015. gada 9. novembrī Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” iesniedza LR Labklājības ministrijai viedokli par Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai … Continue reading

Izdots informatīvais materiāls “Kur meklēt palīdzību?” personām ar garīga rakstura traucējumiem

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem garīgiem traucējumiem “ZELDA”” izdevusi informatīvu kartiņu „Kur meklēt palīdzību?” ja persona ir cietusi no noziedzīga nodarījuma. Kartiņas mērķauditorija ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, bet tā būs noderīgs palīglīdzeklis ikvienam. Informatīvajā kartiņā sniegta informācija, ko darīt, … Continue reading

RC ZELDA uzsākusi sadarbību ar Valsts policijas koledžu

2015.gada 30.septembrī un 22.oktobrī biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sadarbībā ar Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledžu organizēja vienas dienas semināru policijas darbiniekiem par saskarsmi ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Semināra organizēšanu finansiāli nodrošināja Atvērtās … Continue reading

RC ZELDA izdevusi Latvijā vienīgo brošūru, kurā apkopota informācija par rīcībspēju, tās ierobežošanu un alternatīvajiem mehānismiem personām ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA kopš 2007. gada nodrošina bezmaksas juridiskās konsultācijas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Liela daļa no šīm konsultācijām, kuras nodrošina RC ZELDA juristi, ir tieši saistītas ar rīcībspējas jautājumiem, turklāt … Continue reading

Jaunas ierosmes garīgās veselības veicināšanai un stigmas mazināšanai

Ieva Leimane-Veldmeijere, RC ZELDA direktore, RC ZELDA © Lai gan saskaņā ar statistikas datiem ir liela iespējamība, ka ikviens no mums savas dzīves laikā sastaps cilvēku, kas cieš no garīgās veselības traucējumiem, lielākai daļai sabiedrības trūkst pamatzināšanu, kā palīdzēt cilvēkam … Continue reading

Eiropas Savienības Parlaments publicējis pētījumu par bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošanu 10 ES dalībvalstīs

Eiropas Savienības Parlaments publicējis pētījumu par bērnu ar invaliditāti tiesību īstenošanu 10 ES dalībvalstīs. Pētījumu par situāciju Latvijā pēc ES Parlamenta pasūtījuma Beļģijas uzņēmuma Milieu vadībā veica RC ZELDA pētnieces – Ieva Leimane-Veldmeijere un Santa Skirmante. Pētījums angļu valodā pieejams … Continue reading

RC ZELDA 2015. gada jūnijā sniegtie viedokļi Labklājības ministrijai

2015. gada jūnijā RC ZELDA sagatavoja un iesniedza Labklājības ministrijai divus viedokļus – par Rīcības plāna deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.- 2020. gadam projektu un par „ANO Konvencijas personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam” īstenošanas plānu 2015.-2017. gadam.   Publicēts: … Continue reading

RC ZELDA piedalās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē par deinstitucionalizāciju

2015. gada 15. jūnijā RC ZELDA piedalījās Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizētajā konferencē „Deinstitucionalizācija un sociālās aprūpes politika Latvija”. RC ZELDA direktore vadīja konferences 2. plenārsēdi – „Labā prakse – priekšnoteikums veiksmīgam deinstitucionalizācijas procesam” un darba grupu „Deinstitucionalizācija pilngadīgām … Continue reading

RC Zelda sniedz viedokli par nepieciešamību pārskatīt statistikas datu vākšanu par bērniem ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju … Continue reading

Pētījums “Tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamība bērniem ar garīga rakstura traucējumiem Latvijā”

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC ZELDA) laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm1 veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās … Continue reading

Projekts „Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” laika periodā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 15.novembrim īstenoja projektu „Līdzvērtīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem” Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošinot bezmaksas juridiskās konsultācijas Rīgas pašvaldībā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura … Continue reading

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” aicina uz informatīvu semināru par „Pilotprojekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ieviešanas gaitu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” kopš 2014. gada septembra īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” finansētu projektu “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā”, kura rezultātā tiks ieviests … Continue reading

Veikta pieredzes apmaiņas vizīte, lai iepazītu Čehijas atbalstītās lemtspējas modeli

Biedrības „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” pārstāvji no 3.-6. februārim bija pieredzes apmaiņas vizītē Čehijā, kur iepazinās ar projekta partnera QUIP īstenoto pilotprojektu, kā arī ar citiem pašlaik Čehijā īstenotajiem projektiem atbalstītās lemtspējas ieviešanas veicināšanai. RC ZELDA kopš … Continue reading

Aicinām pieteikties dalībniekus projektā – aktualizēts

“Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” (2015-2016)   Aicinām tuvus radiniekus un draugus, kuri rūpējas par cilvēku ar intelektuālās attīstības vai psihiskās veselības traucējumiem, piedalīties projektā “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” (2015-2016), ko īsteno Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem … Continue reading

Aicinām pieteikties uz brīvu vakanci – atbalsta persona

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” aicina pieteikties atbalsta personas vakancei (konkurss noslēdzies) Laikā no 2015. gada 1. februāra līdz 2016. gada 30. aprīlim RC ZELDA attīstīs jaunu pakalpojumu – „Atbalsta persona cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem”. Projekta … Continue reading