RC ZELDA ir uzsākusi īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Būt sadzirdētam!”

2022. gada janvārī RC ZELDA uzsāka īstenot Sabiedrības integrācijas fonda finansētu projektu “Būt sadzirdētam!”. Projekta mērķis ir īstenot personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību, attīstot un stiprinot personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaizstāvības spējas un veicot izpēti par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvības problēmām praksē.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas trijos līmeņos:

  1. Organizācijas iekšējā līmenī, izstrādājot RC ZELDA darbības stratēģiju laika posmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. 
  2. Nacionālās politikas līmenī, aktīvi iesaistoties lēmumu pieņemšanas un rīcībpolitikas procesā: darbojoties konsultatīvajās padomēs; gatavojot atzinumus un priekšlikumus; sagatavojot Tematisko ziņojumu par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu Latvijā; kā arī veicot izpēti par rīcībspējas ierobežošanas praksi Latvijā.
  3. Vietējās kopienas līmenī, stiprinot personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaizstāvību un pašnoteikšanos: attīstot un sagatavojot reģistrācijai atbalsta grupas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta rezultātā tiks stiprināta biedrības RC ZELDA kapacitāte, lai efektīvāk īstenotu savu darbības pamatmērķi – veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizstāvību; kā arī attīstīta personu ar garīga rakstura traucējumiem pašaizstāvība un pašnoteikšanās.

Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. oktobris.

Projekta kopējais finansējums: 32 999.06 eiro

Projektu “Būt sadzirdētam!” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Comments are closed.