Biedrībai „RC ZELDA” atļauts būt par amicus curiae administratīvajā lietā par rīcībspējas un aizgādnības jautājumiem

2012. gada aprīlī RC ZELDA sniedza viedokli administratīvajā lietā Nr. A420336312, sniedzot apsvērumus šādos jautājumos:

– par to vai rīcībnespējīga persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var tikt uzņemta kādā biedrībā par biedru?;

– par to vai no tiesību normām vai tiesību principiem varētu izrietēt bāriņtiesas pienākums iecelt rīcībnespējīgai personai līdzaizgādni un vai rīcībnespējīgai personai varētu būt subjektīvas tiesības prasīt līdzaizgādņa iecelšanu?;

– par to kāda nozīme lietā būtu piešķirama pašas rīcībnespējīgās personas viedokli.

RC ZELDA viedokli lasīt šeit.


Comments are closed.