Cilvēktiesību pārkāpumi tiesu darbā

2013.gada 26.martā Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC „ZELDA”) vērsās Ģenerālprokuratūrā ar lugumu iesniegt protestus par vairākiem rajona tiesu spriedumiem ar kuriem personām atņemta vai ierobežota rīcībspēja.

RC ZELDA uzmanību piesaistīja vairāki tiesu spriedumi, kas pasludināti laika periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 26.martam jautājumos par pagaidu aizgādnību un rīcībspējas ierobežojumiem.

2010.gada 28.decembrī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu RC „ZELDA” klientes J.F. lietā Nr. 2010-38-01 „Par Civillikuma 358.panta un 364.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam” ar kuru atzina tajā laikā spēkā esošo rīcībspējas atņemšanas un atjaunošanas kārtību par neatbilstošu Satversmes 96.pantam. Saeimai tika uzdots līdz 2012.gada 1.janvārim izstrādāt un pieņemt jaunu rīcībspējas institūta tiesisko regulējumu. Ņemot vērā to, ka grozījumi Civillikumā, Civilprocesa likuma un Bāriņtiesu likumā nebija pieņemti līdz Satversmes tiesas noteiktajam termiņam, 2012.gada 13.februārī stājās spēkā pagaidu noregulējums saskaņā ar kuru personai ar garīgiem traucējumiem nevarēja atņemt rīcībspēju, bet ārkārtas gadījumā varēja iecelt pagaidu aizgādni, kā arī bija iespējams atjaunot rīcībspēju. 2013.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā saskaņā ar kuriem:

  • personai ar veselības traucējumiem (tajā skaitā garīgiem traucējumiem), neierobežojot rīcībspēju, var iecelt pagaidu aizgādni;
  • personai var ierobežot rīcībspēju noteiktās jomās, izņemot personiskās nemantiskās tiesības.

Pilnas rīcībspējas atņemšanas iespējas Civillikumā un Civilprocesa likumā nav paredzētas.

Dobeles rajona tiesa 2012.gada 1.februārī, Talsu rajona tiesa 2012.gada 19.jūnijā, Jūrmalas pilsētas tiesa 2013.gada 1.februārī un Madonas rajona tiesas 2013.gada 13.februārī pasludinājušas spriedumus ar kuriem personām pilnībā atņemta rīcībspēja, neskatoties uz to, ka likums šādu iespēju neparedz. Tātad faktiski personām atņemtas tiesības ar tiesas spriedumu, kas pamatots ar spēkā neesošu normu. RC „ZELDA” uzskata, ka pasludinātie spriedumi ir pretlikumīgi.

Savukārt Jelgavas tiesa 2013.gada 23.janvārī pasludinājusi spriedumu ar kuru personai ierobežota rīcībspēja tādās jomās kā tiesības pārstāvēt savi valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, ārstniecības iestādēs, kā arī tiesības saņemt korespondenci. Jānorāda, ka šīs tiesības pieskaitāmas pie personiskajām nemantiskajām tiesībām un to ierobežojumi ir pretrunā ar likumu.

Uzskatot, ka ir pieļauti būtiski cilvēktiesību pārkāpumi, RC „ZELDA” vērsās Ģenerālprokuratūrā, lūdzot par spriedumiem iesniegt protestus, kā arī izvērtēt prokuroru, kuri piedalījušies tiesas sēdēs, rīcību. Saskaņā ar Civillikuma un Civilprocesa likuma prasībām prokurori obligāti piedalās tiesas sēdēs, kurās tiek lemts jautājums par pagaidu aizgādņa iecelšanu vai rīcībspējas ierobežošanu. Pamatojoties uz to, prokuroriem, kuri piedalījās šajās tiesas sēdēs vajadzēja savlaicīgi pamanīt trūkumus un tos novērst iesniedzot par spriedumiem protestus.

Publicēts: 27-03-2013


Comments are closed.