Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt

Cilvēkus ar garīgiem traucējumiem turpina diskriminēt

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un citi starptautiskie cilvēktiesību dokumenti uzsver, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi un tiem ir vienlīdzīgas tiesības uz cieņu un iekļaušanos sabiedrībā. Neskatoties uz to, liela daļa cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem un garīgās veselības problēmām vēl joprojām tiek diskriminēti dažādās dzīves jomās. Viņiem tiek liegtas tiesības pašiem pieņemt dažādus lēmumus par savu dzīvi, piemēram, izvēlēties dzīvesvietu, strādāt, veidot ģimeni, audzināt bērnus u.c. Nereti cilvēki ar garīgiem traucējumiem tiek pazemoti un izsmieti sabiedrībā.

Tādēļ Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstu pētniekiem ir veikusi pētījumu par personu ar intelektuālās attīstības un personu ar garīgās veselības problēmām tiesību aizsardzību Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pētījumā apskatītas tādas nozīmīgas tēmas kā:

 

Arī Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” pētnieces Ieva Leimane-Veldmeijere un Anete Erdmane piedalījās pētījuma veikšanā, analizējot Latvijas normatīvos aktus un intervējot cilvēkus ar garīgās veselības problēmām  un intelektuālās attīstības traucējumiem. Liela daļa no Latvijas ziņojumā konstatētajām problēmām un trūkumiem, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem sistēmā, iekļauti arī kopējā ES Pamattiesību aģentūras ziņojumā.

Lai sīkāk apspriestu ziņojumos konstatētās problēmas, no 7.-8. jūnijam Kopenhāgenā notiek konference par personu ar invaliditāti autonomiju un iekļaušanu sabiedrībā. RC „ZELDA” direktore Ieva Leimane-Veldmeijere uzstājās konferencē, runājot par personu ar garīgiem traucējumiem tiesībām uz politisko līdzdalību. Prezentāciju skatīt šeit.

Citas projekta ietvaros izdotās publikācijas skatīt šeit:

Tematiskie ziņojumi par ES dalībvalstu normatīvo regulējumu personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem un personu ar garīgās veselības problēmām pamattiesību jomā.

Personu ar garīgās veselības problēmām tiesiskā aizsardzība pret-diskriminācijas kontekstā.

Personu ar garīgās veselības problēmām un intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības uz politisko līdzdalību.


Comments are closed.