Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs aicina dalībvalstis atzīt personu ar invaliditāti tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanu sabiedrībā

Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs Tomass Hammarbergs šodien publicējis tematisko ziņojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā. Ziņojums tapa laika posmā no 2011. gada aprīļa līdz decembrim, konsultējoties ar vairākām starptautiska un nacionāla mēroga sabiedriskajām organizācijām. Arī biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC ZELDA) piedalījās šī tematiskā ziņojuma veidošanā, gan apspriežot ziņojuma priekšlikumus un idejas ekspertu sanāksmē Dublinā, gan arī sniedzot komentārus ziņojuma projekta versijām.

Tematiskais ziņojums sniedz plašu pārskatu par tiesībām uz neatkarīgu dzīvi sabiedrībā, skaidrojot šo tiesību saturu. Piemēram, nozīmīga ziņojuma daļa veltīta arī Latvijā spēkā esošās ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO Konvencija) 19. panta (tiesības uz patstāvīgu dzīves veidu un iekļaušanu sabiedrībā) skaidrošanai. Ziņojuma pielikumā atrodami detalizēti indikatori un vadlīnijas, kas palīdzēs gan attiecīgajām valsts institūcijām, kas plāno politiku un pakalpojumu attīstību, gan uzraugošajām iestādēm (piemēram, Tiesībsarga birojam, kas uzrauga ANO Konvencijas ieviešanu Latvijā), gan nevalstiskajam sektoram, kas nodarbojas ar interešu aizstāvību un alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanu. Ziņojumā ietvertie indikatori un vadlīnijas sniedz novērtēšanas metodes, kas palīdzēs izvērtēt vai konkrētajā valstī tiek īstenota personu ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā; vai netiek pārkāptas tiesības uz dzīvi sabiedrībā un vai noris pāreja no šo tiesību ignorēšanas un pārkāpšanas uz īstenošanu.

Ziņojuma ietvaros Cilvēktiesību komisārs arī sniedzis dalībvalstīm virkni rekomendāciju, cita starpā aicinot dalībvalstis pārskatīt spēkā esošos normatīvos aktus un politikas dokumentus ANO Konvencijas 19. panta kontekstā, lai nodrošinātu, ka ikviena persona ar invaliditāti neatkarīgi no tās traucējumiem varētu īstenot tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanos sabiedrībā.

Ņemot vērā, šobrīd Latvijā notiekošo rīcībspējas institūta reformu, Latvijai būtiska ir komisāra rekomendācija, kas aicina nodrošināt, lai visiem cilvēkiem ar invaliditāti būtu rīcībspēja pieņemt lēmumus (ja nepieciešamas ar atbalsta personas palīdzību), tai skaitā lēmumus, kas saistīti ar personu tiesībām dzīvot neatkarīgi un būt iekļautiem sabiedrībā. Komisārs arī aicina dalībvalstis pārtraukt personu ievietošanu institūcijās un izvirzīt deinstitucionalizāciju par mērķi, izveidojot vispirms pārejas perioda plānu institucionālās aprūpes aizvietošanai ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem un piešķirot šim procesam nepieciešamo finansējumu.

Pilns tematiskā ziņojuma teksts angļu valodā pieejams EP Cilvēktiesību komisāra mājās lapā – https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1917847

Tematiskā ziņojuma tulkojums latviešu valodā pieejams šeit.


Comments are closed.