Publicēts Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojums un Latvijas valdības atbilde par komitejas 2011. gada 5-15. septembra vizīti Latvijā

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” (RC ZELDA) ir gandarīta par Latvijas Republikas Ministru kabineta šī gada 30. jūlijā pieņemto lēmumu, atļaujot noņemt ierobežotas pieejamības statusu Eiropas Padomes (EP) Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas novēršanas komitejas (SNK) ziņojumam par SNK 2011. gada 5.-15. septembra pārbaudes vizīti Latvijas Republikā.

Otrdien, 27. augustā SNK savā mājas lapā pēc Latvijas Republikas Ministru kabineta lūguma publiskojusi gan SNK ziņojumu, gan Latvijas Republikas Ministru kabineta atbildi. Ziņojums pieejams angļu valodā – http://www.cpt.coe.int/documents/lva/2013-08-27-eng.htm. Ziņojums sniedz informāciju par SNK secinājumiem un rekomendācijām pēc vairāku Latvijas slēgta tipa iestāžu apmeklējuma.

Šī gada aprīlī RC ZELDA lūdza Latvijas Republikas Ministru kabinetam pieņemt lēmumu publiskot SNK 2011. gada vizītes ziņojumu, ņemot vērā to, ka SNK ziņojumi par Latvijā veiktajām vizītēm ir nozīmīgi ne tikai ar to, ka tajos tiek publicēta informācija par apstākļiem katrā konkrētā apmeklētajā slēgta tipa institūcijā, bet arī ar to, ka SNK nosaka kopējus un tālejošus standartus, kas būtu jāievēro ikvienai institūcijai, kas strādā attiecīgajās nozarēs.

No psihiatriskās palīdzības iestādēm SNK pārbaudes vizītes ietvaros apmeklēja Piejūras slimnīcas Psihiatrisko klīniku un VSAC „Kurzeme” filiāli – SAC „Iļģi”. Vizīšu laikā SNK pievērsa uzmanību personu ar garīga rakstura traucējumiem dzīves apstākļiem un aprūpes kvalitātei, nodrošinājumam ar personālu un tā kvalifikācijai, fiksācijas un izolēšanas piemērošanai u.c. Attiecībā uz aizsargpasākumiem pacientu piespiedu stacionēšanas gadījumos SNK pauda bažas, ka kopš pēdējās SNK vizītes Latvijā (2007. gada novembrī), kad tika apmeklēta Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca un VSAC „Krastiņi”, lielākā daļa SNK rekomendāciju nav īstenotas.

Ziņojumā par 2011. gada vizīti sniegtas vairākas rekomendācijas, kuru ieviešana prasa sistēmiskas pārmaiņas un tiesiskā regulējuma būtiskas izmaiņas, kas līdz šim nav veiktas. Piemēram, attiecībā uz personu ievietošanu un ārstēšanu psihiatriskajā slimnīcā bez piekrišanas, SNK ieteikusi nošķirt piekrišanu stacionēšanai un piekrišanu ārstēšanai – tas nozīmē, ka pacientu, kas ir stacionēts psihiatriskajā slimnīcā bez piekrišanas (Ārstniecības likuma 68. panta kārtībā) varētu sākt ārstēt bez piekrišanas tikai pēc tam, kad ārstēšanas nepieciešamību būtu apstiprinājusi tiesa. SNK arī norādījusi uz nepieciešamību izveidot regulējumu attiecībā uz ‘ķīmiskās ierobežošanas’[1] pielietošanu, ieviešot līdzīgas vadlīnijas kā attiecībā uz mehānisko pacienta fiksāciju. Tāpat SNK pauda bažas par pārmērīgu finanšu līdzekļu ieguldīšanu institucionālajā aprūpē, nepievērošot pietiekamu uzmanību sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstīšanā atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19.pantam.

Publicēts 29-08-2013


[1] Ķīmiskā ierobežošana SNK izpratnē ir pacienta pakļaušana medikamentozai terapijai bez pacienta piekrišanas nolūkā kontrolēt pacienta uzvedību.

 

 

 

 

 


Comments are closed.