RC Zelda sniedz viedokli par nepieciešamību pārskatīt statistikas datu vākšanu par bērniem ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem. Pētījumā tika vērtēts, kā bērniem ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināta pieeja ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļiem, kā arī administratīvajās, civillietās un krimināllietās:
1) risinot izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumus;
2) pieņemot lēmumus par bērna dzīvesvietu;
3) risinot situācijas, kurās bērni ar garīga rakstura traucējumiem ir kļuvuši par noziegumu upuriem, lieciniekiem vai iespējamajiem izdarītājiem.

Lai gan pētījums tika veikts par dažādām bērnu dzīves jomām, tomēr publiski pieejamu statistisko datu trūkums par bērniem ar garīga rakstura traucējumiem bija vērojams gandrīz visās pētītajās jomās. Daudzas iestādes neuzskaita atsevišķi datus par darbu ar bērniem ar garīga rakstura traucējumiem, pamatojot to ar argumentiem – „mums visi bērni ir vienādi” vai arī „mums likums neuzliek par pienākumu šādus datus vākt.” Šāda pieeja veicina to, ka darbā ar bērniem ar garīga rakstura traucējumiem netiek arī pielietotas atšķirīgas, bērna individuālajām vajadzībām atbilstošas metodes. Datu trūkums par tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamību bērniem ar garīga rakstura traucējumiem liedz novērtēt vai nepastāv šo bērnu sociālā atstumtība un diskriminācija, kā arī vai atbalsta sistēma bērniem ar garīga rakstura traucējumiem ir pietiekama, un kādi uzlabojumi būtu nepieciešami.

Pamatojoties uz pētījumā gūto informāciju, RC Zelda nosūtīja savu viedokli (sk.: ZELDA_priekslikumi_datu_vaksanai, Adobe Reader, izmērs: 400 KB) LR Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamentam, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, LR Tieslietu ministrijai un LR Iekšlietu ministrijai par nepieciešamību pārskatīt statistikas datu vākšanu.

Publicēts: 30.04.2015

 


Comments are closed.