RC ZELDA uzsākusi atbalstītās lemtspējas pilotprojektu

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” 2014. gada 1. septembrī ir uzsākusi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projekta „Pilotprojekta atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” īstenošanu.

Pilotprojekta mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan personu ar psihiskām saslimšanām) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot jaunu, rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu, tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju, lai sasniegtu ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām ietvertās garantijas: vienlīdzīgu tiesībspējas un rīcībspējas īstenošanu un patstāvīgu dzīvi sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir personas ar garīga rakstura traucējumiem, viņu tuvinieki, un šīs jomas biedrības. Projekts tiks īstenots Latvijā un Čehijas Republikā.

Izvirzītais projekta mērķis tiks sasniegts:

1) izstrādājot atbalstītās lemtspējas koncepciju un priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem;

2) veicot pieredzes apmaiņu ar Čehijas un Bulgārijas partneriem, kuri ievieš līdzīgu atbalsta pakalpojumu;

3) sagatavojot uz personu vērstās plānošanas ekspertus un pirmos atbalsta sniedzējus;

4) nodrošinot tiešo atbalstu lēmumu pieņemšanā 28 personām ar garīga rakstura traucējumiem un konsultatīvo atbalstu 55 tuviniekiem-atbalsta sniedzējiem.

Projekta īstenošanas rezultātā būs izveidota un testēta Latvijai jauna personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta metode, radot nepieciešamos priekšnoteikumus atbalstītās lemtspējas mehānisma ieviešanai. Projektā iesaistītās personas būs uzlabojušas patstāvīgas dzīves prasmes un izveidotā atbalsta tīkla veidolā būs radušas atbalsta resursu nākotnei.

Projekta īstenošanas laika posms ir no 01.09.2014. līdz 30.04.2016.

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums ir EUR 61 349,45.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.

Publicēts 24-09-2014


Comments are closed.