Sagatavots “Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta kvalitatīvo un kvantitatīvo rezultātu rādītāju apkopojums un izvērtējums”

2019. gada 30. novembrī noslēdzās atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana. Izmēģinājumprojekta ietvaros (laikā no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. novembrim) atbalsta personas pakalpojums tika nodrošināts 332 personām no visiem Latvijas reģioniem.

Atbalsta persona palīdzēja pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcībspēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Kā liecina atbalstāmo personu dzīves kvalitātes izmaiņu analīze, divu gadu laikā ir pieaudzis atbalstāmo personu pašvērtējums par savu dzīves kvalitāti. Jomas, kurās vērojams lielākais uzlabojums, ir: attiecības ar draugiem un citām personām, dzīves apstākļi mājoklī un finanšu stāvoklis.

Izvērtējumā apkopota informācija par atbalstāmo personu galvenajiem problēmjautājumiem un ieguvumiem no izmēģinājumprojekta tādās jomās kā juridiskā palīdzība, finanses, ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstīšana, veselības un sociālā aprūpe, atbalsta loka veidošana. Izvērtējuma noslēgumā sniegti secinājumi un ieteikumi atbalsta personas pakalpojuma pilnveidei un sadarbības veidošanai ar pakalpojuma saņēmējiem, tuviniekiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta izvērtējums pieejams šeit – pdf, pielikumi – pdf, pdf.


Comments are closed.