Publicēts pētījums par sabiedrībā balstīto pakalpojumu pieejamību

Autori: Linda Bērziņa, Džeordžiana George, Ieva Leimane-Veldmeijere, Annija Mazapša, Santa Skirmante

Pētījuma ziņojumu izdevusi biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ar Atvērtās sabiedrības fondu finansiālo atbalstu.

Šis ziņojums publicēts Atvērtās sabiedrības fondu finansētā projekta “Ceļā uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. un 19. panta ieviešanu” [Towards Implementing Article 12 and 19 of UN CRPD in Latvia].

Pēdējo gadu laikā Latvijas sabiedrība periodiski tiek informēta par satraucošiem cilvēktiesību pārkāpumiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās un tādos brīžos tiek atsāktas diskusijas par nepieciešamību atteikties no institucionālās aprūpes, tās vietā attīstot sabiedrībā balstītus garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus. Diskusijās tiek skarti arī pakalpojumu pieejamības un finansēšanas jautājumi.

Pētījuma ietvaros tika veikta gan līdz šim publiski pieejamo pētījumu, ziņojumu, atzinumu un pieejamo statistikas datu izpēte, gan arī pieprasīti dati no pašvaldībām, grupu dzīvokļiem, psihoneiroloģiskajām slimnīcām un sociālās aprūpes institūcijām. Dati tika vākti laika periodā no 2012. janvāra līdz novembrim par samērā plašu laika periodu (no 2004. līdz 2011. gadam). Jāatzīst, ka objektīvu iemeslu dēļ dati par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem bieži vien nebija pieejami, tāpēc šajā pētījuma noslēguma ziņojumā atspoguļoti dati galvenokārt par laika periodu no 2007. līdz 2011. gadam.

Pētījuma ziņojuma struktūru veido piecas nodaļas, kurās analizēts tiesību dzīvot sabiedrībā starptautiskais konteksts; sniegts ieskats sociālās aprūpes politikā Latvijā dzīves sabiedrībā kontekstā; analizēti statistikas dati par institucionālās aprūpes un sabiedrībā balstītas aprūpes pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sniegts pārskats par Eiropas Savienības struktūrfondu izlieto jumu sociālo pakalpojumu attīstībai, kā arī sniegti ieteikumi, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti tiesības dzīvot sabiedrībā.

SABIEDRĪBĀ BALSTĪTĀS garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība un izmaksas salīdzinājumā ar institucionālo aprūpi Latvijā (2004.-2011.gadā)


Comments are closed.