Eiropas Padome

Biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC ZELDA) veikusi bijušā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra Tomass Hammarberga tematiskā ziņojuma tulkojumu par personu ar invaliditāti tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautām sabiedrībā.

Kā RC ZELDA jau informēja, ziņojums sniedz plašu pārskatu par tiesībām uz neatkarīgu dzīvi sabiedrībā, skaidrojot šo tiesību saturu, it īpaši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 19. pantu. Ziņojuma pielikumā atrodami detalizēti indikatori un vadlīnijas, kas var palīdzēt izvērtēt vai konkrētajā valstī tiek īstenota personu ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā; vai netiek pārkāptas tiesības dzīvot sabiedrībā un vai noris pāreja no šo tiesību ignorēšanas un pārkāpšanas uz īstenošanu.

Ziņojuma tulkojums lasāms šeit.


Comments are closed.