Informācija iedzīvotājiem, kas vēršas RC ZELDA pēc juridiskās palīdzības jautājumos par personas rīcībspēju

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” sniedz personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu piederīgajiem, kā arī valsts un pašvaldību darbiniekiem un citām saistītām personām, bezmaksas juridiskās konsultācijas. Tāpat nepieciešamības gadījumā tiek sagatavoti dažādi juridiska rakstura dokumenti. Viens no visvairāk pieprasītajiem dokumentiem ir pieteikuma tiesai par personas rīcībspējas ierobežošanu, pārskatīšanu vai atjaunošanu sagatavošana.

Lai būtu iespējams sagatavot pieteikumu tiesai par rīcībspējas ierobežošanu, juristam ir nepieciešamas sekojošas dokumentu kopijas un papildus informācija:

1. Pirmreizējas rīcībspējas ierobežošanai nepieciešamā informācija:

 • Personas, kurai jāierobežo rīcībspēja, dzimšanas apliecības kopija, ja tādas nav, tad personas un pieteicēja pases kopijas;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmums par invaliditāti un atzinumu kopijas, ja tādas ir, un ir noteikta invaliditāte;
 • Medicīnas dokumentu kopijas, kas apliecina personas, kurai jāierobežo rīcībspēja, veselības stāvokli. Der dokumentu kopijas, kas tika sniegtas uz VDEĀVK;
 • Mācību iestādes vai apmeklētā dienas centra raksturojuma kopija, ja tāda ir;
 • Atzinuma par psiholoģisko izpēti kopija, ja tāda ir;
 • Citu dokumentu kopijas, kas apliecina personas veselības stāvokli, ja tādas ir;
 • Sūtot informāciju juristam, jāuzraksta personas, kurai jāierobežo rīcībspēja, un pieteikuma iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas adrese. Ja tā atšķiras no faktiskās, tad jānorāda arī faktiskā informācija;
 • Jāsagatavo faktiskās situācijas īss apraksts;
 • Jāapraksta ierobežojošās jomas un to ierobežošanas nepieciešamība (pamatojums). Ja pamatojums jau minēts 1.8. punktā minētajā aprakstā, tad otrreiz rakstīt to nevajag;
 • Jāsagatavo pamatojoša informācija par nepieciešamo aizgādnības apjomu, kā arī to, vai aizgādnis rīkojas ierobežojumu apjomā kopīgi ar personu, kurai ierobežo rīcībspēju, vai atsevišķi;
 • Vēlams norādīt informāciju, vai ir nepieciešama pagaidu aizgādnība, kādu uzdevumu veikšanai, un vai pagaidu aizgādnis rīkojas kopīgi ar personu, kurai nepieciešama pagaidu aizgādnība, vai atsevišķi. Obligāti norādāms pamatojums.

2. Rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanai nepieciešamā informācija:

 • Iepriekšējā jeb spēkā esošā tiesas sprieduma kopija;
 • Bāriņtiesas lēmuma, ar kuru iecelts personai aizgādnis, kopija;
 • Ja personai, kuras rīcībspēja ir jāpārskata, ir noteikta invaliditāte, jāpievieno VDEĀVK lēmuma par invaliditāti un atzinumu kopijas. Jāpievieno arī, attiecīgo lēmumu kopijas, ja, kopš rīcībspējas ierobežošanas VDEĀVK ir pārskatīta invaliditātes grupa, vai arī ir sniegti atzinumi par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
 • Pēdējo pieejamo medicīnas dokumentu kopijas, kas apliecina personas veselības stāvokli, ja tādas ir;
 • Mācību iestādes vai apmeklētā dienas centra raksturojuma kopija, ja tāda ir;
 • Atzinuma par psiholoģisko izpēti kopija, ja tāda ir;
 • Citu dokumentu kopijas, kas apliecina personas veselības stāvokli, ja tādas ir;
 • Informācija par deklarēto dzīvesvietas adresi personai, kurai jāpārskata rīcībspējas ierobežojumi;
 • Jāsagatavo faktiskās situācijas īss apraksts uz doto brīdi – kas ir mainījies personas dzīvē, veselības stāvoklī utt., kopš iepriekšējā tiesas sprieduma;
 • Jāsagatavo informācija par ierobežojumu apjomu – vai tas jāsaglabā iepriekšējā apjomā, vai kaut kas jāmaina. Ja jāmaina, tad kas un kāpēc. Visam nepieciešams pamatojums;
 • Jāsagatavo pamatojoša informācija par nepieciešamo aizgādnības apjomu, kā arī to, vai aizgādnis rīkojas ierobežojumu apjomā kopīgi ar personu, kurai pārskata rīcībspējas ierobežojumus, vai atsevišķi.

3. Rīcībspējas atjaunošanai nepieciešamā informācija:

 • Iepriekšējā jeb spēkā esošā tiesas spriedums kopija;
 • Atkarībā no iesniedzēja – ja pieteikuma iesniedzējs ir aizgādnis, tad jāpievieno bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu, ja pieteikuma iesniedzējs ir pati persona, tad pases kopija;
 • Pēdējo pieejamo medicīnas dokumentu kopijas, kas apliecina personas veselības stāvokli, ja tādas ir;
 • Mācību iestādes vai apmeklētā dienas centra raksturojuma kopija, ja tāda ir;
 • Atzinuma par psiholoģisko izpēti kopija, ja tāda ir;
 • Citu dokumentu kopijas, kas apliecina personas veselības stāvokli, ja tādas ir;
 • Informācija par deklarēto dzīvesvietas adresi personai, kurai jāatjauno rīcībspēja;
 • Jāsagatavo faktiskās situācijas īss apraksts uz doto brīdi – kas ir mainījies personas dzīvē, veselības stāvoklī utt., kopš iepriekšējā tiesas sprieduma, un, kas ir iemesls, ka tiek lūgts atjaunot rīcībspēju, iekļaujot informāciju, kāpēc tieši šobrīd tas tiek darīts.

Papildus informējam, ka Civillikuma 364.1 panta otrā daļa nosaka, ka “tiesas spriedums par rīcībspējas ierobežojumu ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pieņemts cits tiesas nolēmums šajā jautājumā. Tiesas spriedumu par rīcībspējas ierobežojumu var pārskatīt jebkurā brīdī, bet ne retāk kā reizi septiņos gados no tā spēkā stāšanās dienas.” No minētās normas izriet, ka, ja ir nokavēts minētais septiņu gadu pārskatīšanas periods, tad iepriekšējais tiesas spriedums jebkurā gadījumā ir spēkā līdz jaunam tiesas spriedumam, un, šajā gadījumā, ir iespējami ātrāk jāiesniedz tiesā pieteikums par rīcībspējas ierobežojumu pārskatīšanu vai rīcībspējas atjaunošanu.

Par konkrētiem gadījumiem un dokumentu sūtīšanas veidiem lūgums sazināties ar juristu pa tālruni: 22062460 vai pa elektroniskā pasta adresi: [email protected]


Comments are closed.