Publiskots Pasaules Veselības organizācijas jaunais ziņojums “Garīgā veselība un attīstība”

Šonedēļ, 22.septembrī „ZELDA" nosūtīja PVO ziņojumu „Garīgā veselība un attīstība" kopā ar pavadvēstuli Labklājības un Veselības ministrijām, kā arī Tiesībsarga birojam, aicinot turpināt attīstīt sabiedrībā balstītus garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pavadvēstules teksts: 

16. septembrī, Ņujorkā, ANO mītnē tika publiskots Pasaules Veselības organizācijas jaunais ziņojums „Garīgā veselība un attīstība: fokusējoties uz cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem kā mazaizsargātu grupu" („Mental Health and Development: Targeting people with mental health conditions as a vulnerable group").

Ziņojumā pamatots kāpēc cilvēki ar garīgas veselības traucējumiem uzskatāmi par mazaizsargātu sabiedrības grupu, uzsverot, ka cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem:

 •   tiek pakļauti stigmai un diskriminācijai;
 •   tiek pakļauti vardarbībai;
 •   piedzīvo cilvēktiesību pārkāpumus.

Cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem mazaizsargātību veicina arī veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumu nepieejamība; sistemātiskas palīdzības trūkums krīzes situācijās, kā arī izglītības un nodarbinātības trūkums.

Ziņojumā arī sniegti ieteikumi kā mazināt cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem mazaizsargātību, rosinot valstis:

 •   nodrošināt integrētu pieeju garīgās veselības un somatisko traucējumu ārstniecību caur primārās veselības aprūpi;
 •   integrēt garīgās veselības jautājumus plašākās veselības aprūpes politikas nostādnēs, programmās un partnerībās;
 •   integrēt garīgo veselību pakalpojumos, kas risina pirms un pēc katastrofu situācijas;
 •   iekļaut garīgās veselības jautājumus sociālo pakalpojumu, tai skaitā mājokļu programmu, attīstībā;
 •   iekļaut garīgās veselības jautājumus vispārējās izglītības politikā;
 •   iekļaut cilvēkus ar garīgās veselības traucējumiem, ienākumu gūšanas programmās;
 •   stiprināt cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem tiesību aizsardzību;
 •   Attīstīt cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem kapacitāti piedalīties sabiedriskās dzīves notikumos.

Lai gan ziņojums fokusējas uz nabadzīgām un vidēju ienākumu valstīm, ziņojuma autori uzsver, ka ziņojumā minētās problēmas nekādā gadījumā neattiecas tikai uz attīstības valstīm, jo ziņojumā ietverti piemēri no dažāda attīstības līmeņa valstīm, piemēram, iekļauti arī Amerikas Savienoto Valstu un Polijas piemēri.

 

Ziņojuma izplatīšanu un popularizēšanu dažādas pasaules valstīs nodrošina 2010. gada sākumā Kanādā izveidotā organizāciju un indivīdu apvienība -Mental Health Worlwide – www.mentalhealthworldwide.com, kurā kopš 2010. gada jūlija kā vienīgā Latvijas pārstāve iesaistījusies biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"". Mental Health Worldwidebiedri nāk no dažādām valstīm (Čīles, Nepālas, Brazīlijas, Indijas, Zambijas, Dienvidāfrikas, Ganas, Spānijas, Itālijas, Latvijas, Austrālijas, Īrijas, Nīderlandes un Kanādas), pārstāvot gan pašas personas ar garīgās veselības traucējumiem, gan ģimeņu organizācijas un aprūpētājus, gan garīgās veselības aprūpes speciālistus un nevalstiskās organizācijas.

 

Ziņojuma izplatīšanā un popularizēšanā Latvijā Resursu Centru „ZELDA" atbalsta arī nupat, 14. septembrī, RC „ZELDA" paspārnē izveidotā Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības jomā darbojošos organizāciju sadarbības tīkla dalībnieki: biedrība „Latvijas garīgās veselības asociācija", starpnozaru sadarbības biedrība „Daiva", biedrība „Paspārne", nodibinājums „Fonds Kopā", biedrība „Gaismas stars", biedrība „Latvijas iniciatīvas grupa psihiatrijā", biedrība „Bez panikas", Latvijas Māsu asociācijas Garīgās veselības aprūpes māsu apvienība un Jūrmalas invalīdu biedrība „Anima", kā arī individuālie biedri – psihiatrijas pakalpojumu lietotāji.

 

Mūsu sadarbības tīkla dalībnieki ir gan personiski saskārušies ar stigmu, diskrimināciju un marģinalizāciju (par ko runāts arī šajā PVO ziņojumā), gan bijuši liecinieki cilvēktiesību pārkāpumiem pret psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem Latvijā. Mēs uzskatām, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija ir būtisks informatīvs avots, kas varētu palīdzēt uzlabot cilvēku ar garīgas veselības traucējumiem dzīves apstākļus. Mēs ceram, ka mūsu politikas veidotāji, neskatoties uz grūto finansiālo situāciju, turpinās strādāt pie sabiedrībā balstītas garīgās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu izveides, gan īstenojot pamatnostādnēs „Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.-2014. gadam" ietvertos solījumus, gan iedzīvinot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.


Comments are closed.