Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem

Saeimas deputāti tiekas ar personu ar invaliditāti organizāciju pārstāvjiem

Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore Ieva Leimane – Veldmeijere trešdien, 6.jūnijā, piedalījās diskusijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, kurā tika uzklausītas nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv personu ar invaliditāti tiesības un intereses. Savā runā RC „ZELDA” direktore vērsa deputātu uzmanību uz vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar personu ar garīgiem traucējumiem tiesību un interešu aizskārumu.

RC „ZELDA” direktore, pirmkārt, norādīja, ka neskatoties uz iepriekš plašsaziņas līdzekļos analizētajām traģēdijām sociālās aprūpes institūcijās „Reģi”, „Kalkūni” un „Rūja” valsts turpina investēt līdzekļus institucionālajā aprūpē. Nepietiekama uzmanība tiek pievērsta alternatīvajai aprūpei, t.i., aprūpei grupu mājās (dzīvokļos), aprūpei mājās, dienas centru izveidei utt. I.L.-Veldmeijere norādīja: „Cilvēktiesību pārkāpumu pamatā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ir efektīvas ārējās uzraudzības mehānisma trūkums no Labklājības ministrijas puses, sadarbības trūkums starp Labklājības ministriju, tiesībsargu un Veselības inspekciju, neatbilstoša darbinieku kvalifikācija un iekšējās pakalpojuma kvalitātes kontroles trūkums iestādē.”

Atkārtoti deputātu uzmanība tika vērsta uz nepieciešamajiem grozījumiem rīcībspējas institūtā. RC „ZELDA” sniedza juridisko palīdzību personai, kuras pieteikums Satversmes tiesā bija par pamatu, lai atzītu līdzšinējo rīcībspējas sistēmu par neatbilstošu cilvēktiesībām. Neskatoties uz to, ka Satversmes tiesa ar 2010.gada 27.decembra spriedumu atzina pilnu rīcībspējas atņemšanu par neatbilstošu Satversmei un spēkā neesošu no 2012.gada 1.janvāra, tomēr jauni grozījumi Civillikumā, Civilprocesa likumā un Bāriņtiesu likumā vēl joprojām nav pieņemti. Tādējādi cilvēki ar garīgiem traucējumiem turpina ciest no nepamatotiem viņu tiesību ierobežojumiem.

RC „ZELDA” ir aktīvi iesaistījies rīcībspējas institūta maiņā un grozījumu izstrādē, tomēr vēl joprojām likumprojektos trūkst alternatīvu mehānismu rīcībspējas ierobežošanai. Kā esam informējuši iepriekš, Ministru kabinets šobrīd ir devis uzdevumu Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai sagatavot ziņojumu par iespējām ieviest atbalstīto lemtspējas institūtu arī Latvijā. RC „ZELDA” aktīvi piedalīsies šī ziņojuma izstrādē.

I.L.-Veldmeijere informēja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputātus arī par RC „ZELDA” starptautisko darbību, norādot, ka ir līdzdarbojusies bijušā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisāra T.Hammarberga informatīvā ziņojuma izstrādē par personu ar invaliditāti tiesībām uz dzīvi neatkarīgu dzīvi sabiedrībā. Tāpat šonedēļ tiek publicēts plašs Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojums par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizsardzību 9 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Ziņojumā plaši izmantota RC „ZELDA” apkopotā informācija par Latviju.


Comments are closed.