RC ZELDA uzsāk īstenot projektu “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana”

Laikā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. novembrim Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” īstenos Centrālās finanšu un līguma aģentūras atbalstītu projektu “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana”.

Projekta mērķis ir atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma nodrošināšana pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai tās vieglāk pārvarētu dažādu apstākļu radīto negatīvo ietekmi uz personas psihisko veselību un spēju īstenot savu rīcībspēju un tiesībspēju vienlīdzīgi ar citiem sabiedrības locekļiem.

Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 42 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas atbalsta personas pakalpojumu saņēmušas RC ZELDA iepriekš īstenotu projektu ievaros vai uzsāks saņemt pirmo reizi. Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums tiks nodrošināta 6 Latvijas pašvaldībās: Liepājas, Daugavpils, Jelgavas valstspilsētās un Bauskas, Jēkabpils un Dienvidkurzemes novados. Projekta kopējās izmaksas plānotas 177 047.02 EUR.

Projekta rezultātā personas ar garīga rakstura traucējumiem būs pieņēmušas un īstenojušas informētus lēmumus dažādās dzīves jomās, kā arī saņēmušas sev nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu. Tas veicinās augstāka dzīves kvalitāti un pašnoteikšanās sajūtu, mazinot izolāciju, nedrošību un bailes.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros ar Eiropas Savienības (85%) un valsts budžeta (15%) finansējumu.


Comments are closed.