AIF projekts ES gribu būt starp JUMS

19.01.2021.

Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi mazinot sabiedrības aizspriedumus un uzlabojot iespējas iekļauties vietējā kopienā.

Projekta ietvaros tiks:

 • nodrošināta bezmaksas juridiskā palīdzība personām ar garīga rakstura traucējumiem, viņu tuviniekiem un dažādu institūciju pārstāvjiem, kā arī sniegts atbalsts stratēģiskās tiesvedības prāvās. Juridisko konsultāciju analīze dos iespēju sagatavot ziņojumu par galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras personas ar garīga rakstura traucējumiem;
 • veikts pētījums par personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos vietējā kopienā, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc iziešanas no ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas;
 • sagatavota rokasgrāmata tiesību aizsardzības sistēmas darbiniekiem par saprātīgiem pielāgojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi nodrošinot efektīvu tiesību aizsardzības mehānismu, t.sk., tiesas pieejamību;
 • izstrādāta un aprobēta mācību programma vispārējo pakalpojumu sniedzējiem izpratnes un zināšanu pilnveidei par darbu ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi mobilizējot vietējo kopienu pašvaldībā dzīvojošo personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalstam.

Projekta rezultātā aktivitātēs iesaistītās personas ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuvinieki būs informētāki par savu tiesību aizsardzības iespējām, kā arī būs pilnveidojuši savas spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses. Tādējādi tiks attīstītas gan personu ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās spējas, gan veicināta līdzdalība sabiedrības dzīvē. Pilnveidojot vispārējo pakalpojumu sniedzēju, kā arī tiesību aizsardzības sistēmas darbinieku izprati un zināšanas par darbu ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tiks nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu pieejamība, t.sk. pieeja tiesai, un novērsta iespējama diskriminācija un citi cilvēktiesību pārkāpumi. 

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada 1. janvāris – 2023.gada 30. jūnijs. 

Projekta kopējais finansējums: 94 864.60 eiro.

______________________________________________________________________________

19.01.2021.

RC ZELDA projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros uzsākusi sniegt bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību.

Bezmaksas juridiskās konsultācijas, dokumentu sagatavošana dažādām iestādēm, kā arī atsevišķos gadījumos pārstāvība tiesā tiek sniegta Latvijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu tuviniekiem vai citām personām, lai nodrošinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu īstenošanu.

Juridiskās konsultācijas tiek sniegtas jautājumos:

 • par tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrība;
 • par rīcībspējas ierobežošanu, pārskatīšanu vai atjaunošanu;
 • par tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību;
 • par savu tiesību aizsardzības iespējām;
 • par bērnu tiesību aizsardzību;
 • par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; 
 • citos jautājumos, kas nozīmīgi personām ar garīga rakstura traucējumiem.

! Šobrīd, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, juridiskās konsultācijas klātienē netiek sniegtas. Konsultācijas iespējams saņemt rakstiski, rakstot uz e-pastu: [email protected], vai telefoniski, zvanot RC ZELDA juristam pa tālruni 22062460. 

Juridisko konsultāciju sniegšana klātienē – RC ZELDA birojā, Mārupes ielā 4 – 31, Rīgā, tiks atsākta uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī. 

______________________________________________________________________________

17.05.2021.

#TuVariMainīt // AIF PROJEKTA STĀSTS

Zilais zirgs simbolizē izkļūšanu brīvībā no dzīves institūcijā, uz ko šobrīd tiecamies arī Latvijā. Plānots, ka deinstitucionalizācijas procesa ietvaros līdz 2023. gadam institūcijas atstās 700 personas ar garīga rakstura traucējumiem, taču ir skaidrs, ka šis process nenoslēgsies līdz ar aprūpes iestādes durvju aizvēršanos. Tas būs tikai sākums mūsu kopā būšanai, un mēs vairāk nekā jebkad iepriekš būsim atbildīgi par šo līdzcilvēku pieņemšanu sabiedrībā – iecietīgā, saprotošā un iekļaujošā.

______________________________________________________________________________

13.10.2021.

RC ZELDA piedalās Tiesībsarga biroja organizētajā diskusijā “Tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti”

2021. gada 13. oktobrī RC ZELDA direktore Ieva Leimane-Veldmeijere pēc Tiesībsarga biroja uzaicinājuma piedalījās 2021. gada 13. oktobra diskusijā “Tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti” un sniedza RC ZELDA viedokli par konstatētajām problēmām tiesas pieejamībā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Diskusijas mērķis bija pārliecināties, kā praksē tiek īstenotas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 13. pantā noteiktās tiesības efektīvu tiesas pieejamību personām ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem.

Diskusijas sākumā Tiesībsarga vietniece un Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne sniedza izvērstu ieskatu ANO “Starptautiskajos principos un pamatnostādnēs par tiesas pieejamību personām ar invaliditāti”. Diskusiju turpināja valsts iestāžu – Tieslietu ministrijas, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas un Juridiskās palīdzības administrācijas, kā arī Tiesībsarga biroja pārstāvji, sniedzot viedokli par tiesu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti.

Vērtējumu par to vai un kā ir nodrošināta tiesu pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti bija aicinātas paust arī nevalstiskās organizācijas, piemēram, apvienība “APEIRONS”, Latvijas Nedzirdīgo savienība, kā arī RC ZELDA.

RC ZELDA vadītāja Ieva Leimane-Veldmeijere savā uzrunā pievērsās problēmām piekļūt tiesām un citām tiesībsargājošām iestādēm, ar ko saskaras personas ar ierobežotu rīcībspēju, gan personas, kam tiesa ir piemērojusi medicīniska rakstura piespiedu līdzekli. Tāpat tika uzsvērta atbalsta personas pakalpojuma lēmumu pieņemšanā nozīme un pierādījumos balstīta labā prakse, saskarsmē gan ar tiesām, gan ar citām tiesībsargājošām iestādēm.

Diskusijas dalībnieku paustie viedokļi par tiesas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti bija loti noderīgi RC ZELDA uzsāktajai izpētei, kuras rezultātā Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētā projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros tiks sagatavota rokasgrāmata tiesību sistēmas darbiniekiem “Saprātīgie pielāgojumi tiesību aizsardzības sistēmas ietvaros”.

Diskusijas ieraksts ir pieejams Tiesībsarga mājaslapā – https://www.youtube.com/watch?v=dwifveRKOMQ.

______________________________________________________________________________

30.12.2021.

Pārskats par juridiskās palīdzības nodrošināšanu 2021. gadā projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros

2021. gadā Aktīvo iedzīvotāju fona finansētā projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros biedrība RC ZELDA nodrošināja bezmaksas juridisko palīdzību personām ar garīga rakstura traucējumiem un viņu tuviniekiem. 

Projekta ietvaros 2021. gadā sniegtas 414 bezmaksas juridiskās konsultācijas 201 lietā, no kurām 196 ir pabeigtas, bet 5 turpināsies nākamajā gadā. 155 gadījumos personas pirmreizēji sazinājās, veicot tālruņa zvanu, 8 – īsziņu veidā, 33 –   izmantojot e-pastu, 5 – rakstveidā, izmantojot Latvijas Pasta starpniecību. Juridisko palīdzību nodrošināja RC ZELDA juriste Sandra Pūce.

No uzsāktajām un pabeigtajām lietām lielākā daļa bija saistīta ar jautājumiem, kas skar personas rīcībspēju (ierobežošanu, pārskatīšanu vai atjaunošanu) (66 lietas); jautājumiem, kas skar sociālo aizsardzību un pienācīgu dzīves līmeni (47 lietas) un jautājumiem, kas saistīti ar privātās dzīves neaizskaramību (22 lietas). Tāpat aktuāli bija jautājumi kas saistīti: ar cieņu pret dzīvesvietu un ģimeni (8 lietas), ar tiesībām uz patstāvīgu dzīvesveidu un iekļaušanos sabiedrībā (5 lietas), tiesībām netikt pakļautam vardarbībai un ļaunprātīgai izmantošanai (6 lietas) un veselības aprūpi (6 lietas).

Kopā 2021. gadā pēc juridiskās palīdzības vērsušās 58 personas ar garīga rakstura traucējumiem (no tām 32 sievietes un 26 vīrieši). Pēc palīdzības vērsušies arī  personu ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki, aizgādņi un citi – dažādu iestāžu (piemēram, pašvaldību sociālo dienestu, sociālo pakalpojumu sniedzēju, veselības aprūpes iestāžu) pārstāvji.

Juridiskās palīdzības ietvaros tika sagatavoti 23 dokumenti, t.sk. 15  pieteikumi tiesai (par rīcībspējas ierobežošanu, pārskatīšanu, atjaunošanu, kā arī par pagaidu aizgādnības nodibināšanu); 3 pārsūdzības administratīvajiem aktiem; 2 dāvinājuma līgumi; 2 piekrišanas personas datu apstrādei un 1 iesniegums iestādei (Valsts policijai).

Projekta ietvaros tika nodrošināta arī advokāta palīdzība divām personām ar garīga rakstura traucējumiem attiecīgi divās tiesvedībās – no tām viena sekmīgi atrisināta (advokāta palīdzība komunikācijā ar administratīvo tiesu tika nodrošināta personai, kura vēlējās atgūt savas aizgādības tiesības pār bērnu), bet otra tiesvedība, kuras ietvaros tiek nodrošināta pārstāvība noziedzīgā nodarījumā cietušai personai ar garīga rakstura traucējumiem, turpināsies 2022. gadā. Advokāta pakalpojumus nodrošināja individuāli praktizējošs zvērināts advokāts Edgars Endzelis.

_________________________________________________________

31.01.2022.

Notikušas trīs fokusa grupu diskusijas personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā pēc ilgstošas dzīves institūcijā.

2022. gada janvārī RC ZELDA organizēja trīs fokusa grupu diskusijas par personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā pēc ilgstošas dzīves institūcijā. Fokusa grupās piedalījās pārstāvji no Tukuma novada, Jelgavas novada un Valmieras novada sociālajiem dienestiem, pakalpojumu sniedzēji (grupu mājas, Nodarbinātības valsts aģentūra, policija, darba devēji), kā arī pārstāvji no Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioniem.

Fokusa grupu laikā pārrunāti sekojoši jautājumi:

 • pieredze darbā un saskarsmē ar cilvēkiem, kuri iznākuši no ilgstošas aprūpes institūcijām un sākuši dzīvot sabiedrībā (grupu dzīvokļos, sociālajos dzīvokļos, ģimenē, patstāvīgi);
 • personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavotība un prasmes, uzsākot dzīvi sabiedrībā;
 • izaicinājumi, vajadzības un labās prakses piemēri;
 • attiecības ar vietējo kopienu, kaimiņiem, ģimenes locekļiem un tuviniekiem;
 • sadarbības modeļi starp iesaistītajām institūcijām – gan lai nodrošinātu informācijas apmaiņu un koordinētu dažādus pakalpojumus (t.sk., to nepārtrauktību), gan risinātu konkrētas situācijas un problēmas.

Sarunas laikā tika identificēti būtiskākie izaicinājumi, ar ko nākas saskarties gan pašām personām ar garīga rakstura traucējumiem, gan pakalpojumu sniedzējiem:

 • aktīva dalība ikdienas dzīves plānošanā un organizēšanā;
 • dažādu prasmju apguve, t.sk., finanšu pratība;
 • veselības stāvokļa uzlabošana;
 • darba iespēju nodrošināšana;
 • sadarbība ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem (bankām, veselības speciālistiem, sociālo dienestu, u.c.);
 • attiecību veidošana ar vietējo kopienu;
 • sistemātiskas un organizētas starpinstitucionālās sadarbības trūkums.

Fokusa grupu laikā iegūtā informācija tiks izmantota Aktīvo iedzīvotāju fonda finansētā projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros īstenotā pētījuma “Personu ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanās sabiedrībā pēc dzīves institūcijā” sagatavošanā.

Projektu “ES gribu būt starp JUMS” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds.” 

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv


Comments are closed.