Atzinumi

RC Zelda ir iesniegusi viedokli Tieslietu ministrijai par alternatīvu mehānismu nepieciešamību

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” īstenotā projekta “Pilotprojekts atbalstītās lemtspējas ieviešanai Latvijā” ietvaros sagatavojusi un iesniegusi viedokli Tieslietu ministrijai par nepieciešamajiem grozījumiem rīcībspējas institūtā alternatīvu mehānismu izveidei (pdf), nodrošinot, ka rīcībspējas ierobežošana tiek izmantots kā galējais līdzeklis.

RC ZELDA sniedza atzinumu par likumprojektu “Grozījumi Ārstniecības likumā”

RC ZELDA sniedza atzinumu par likumprojektu „Grozījumi Ārstniecības likumā,” lai informētu par Latvijai saistošajiem standartiem un uzņemtajām saistībām atbilstoši starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem.

RC ZELDA sniedz viedokli par Eiropas Padomes Bioētikas komitejas rekomendāciju projektu

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””  2015. gada 12. oktobrī sniedza viedokli par Eiropas Padomes Bioētikas komitejas izstrādāto rekomendāciju projektu par personu ar garīga rakstura traucējumiem cilvēktiesību un cieņas aizsardzību, ja persona ievietota un ārstēta pret savu gribu. … Continue reading

Turpinās Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumu izskatīšana Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”” 2015. gada 27. martā iesniedza Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai priekšlikumus par likumprojektu nr.148/Lp12 „Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.” Ar priekšlikumu tekstu varat iepazīties šeit. RC ZELDA turpina piedalīties … Continue reading

RC ZELDA sniedz viedokli par Latvijas otro nacionālo ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” 2015.gada 16. jūlijā saņēma lūgumu sniegt viedokli, komentārus un priekšlikumus par izstrādāto Latvijas otro nacionālo ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei. Ar RC ZELDA 2015. gada 27. jūlijā sagatavoto viedokli LR Ārlietu ministrijai varat … Continue reading

RC ZELDA sniedz viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”

2015. gada 9. novembrī Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” iesniedza LR Labklājības ministrijai viedokli par Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai … Continue reading

RC ZELDA 2015. gada jūnijā sniegtie viedokļi Labklājības ministrijai

2015. gada jūnijā RC ZELDA sagatavoja un iesniedza Labklājības ministrijai divus viedokļus – par Rīcības plāna deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015.- 2020. gadam projektu un par „ANO Konvencijas personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020. gadam” īstenošanas plānu 2015.-2017. gadam.   Publicēts: … Continue reading

RC Zelda sniedz viedokli par nepieciešamību pārskatīt statistikas datu vākšanu par bērniem ar garīga rakstura traucējumiem

RC ZELDA laikā no 2013. gada maija līdz 2015. gada maijam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju … Continue reading

RC Zelda sniedz priekšlikumus Kriminālprocesa likuma grozījumiem, lai ieviestu Eiropas Savienības 2012.gada 25.oktobra Cietušo Direktīvu 2012/29/EU

2015.gada 15.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts nr.VSS-63 „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”. Ar konkrētajiem grozījumiem paredzēts ieviest Eiropas Savienības 2012.gada 25.oktobra direktīvu 2012/29/EU (Cietušo Direktīva) ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus. Direktīvas mērķis ir ieviest … Continue reading

RC Zelda sniedz viedokli par nepieciešamajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā

RC ZELDA laikā no 2013.-2015.gadam kopā ar deviņām Eiropas Savienības dalībvalstīm[1] veica Eiropas Savienības finansētu pētījumu par bērnu ar garīga rakstura traucējumiem (gan bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan bērnu ar psihiskām saslimšanām) pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem. Pētījumā tiek vērtēts, … Continue reading

RC ZELDA sniedz informāciju Latvijas Republikas (LR) tiesībsargam par steidzami risināmām cilvēktiesību un labas pārvaldības problēmām Latvijā

RC ZELDA bija viena no nevalstiskā sektora pārstāvēm cilvēktiesību jomā, pie kuras 2014. gada 20. janvārī vērsās LR tiesībsargs, ar lūgumu sniegt ieskatu par steidzami risināmām cilvēktiesību un labas pārvaldības problēmām Latvijā. 2014. gada 31. janvārī RC ZELDA sniedza savu … Continue reading

RC Zelda viedoklis par pirmo Latvijas Republikas ziņojumu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu

2013. gada 2. decembrī RC „Zelda” iesniedza Labklājības ministrijai savus komentārus par Labklājības ministrijas sagatavoto pirmo Latvijas Republikas ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. RC ZELDA iesniegtais viedoklis pieejams šeit. Publicēts 03-12-2013

RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu ANO Cilvēktiesību komitejai par ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām izpildi

Biedrība RC ZELDA iesniegusi tematisko ziņojumu par personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību ievērošanu ANO Cilvēktiesību komitejai. Ziņojums tapis, reaģējot uz publicēto ANO Cilvēktiesību komitejas 109. sesijas dienaskārtību[1]. 109. sesija norisināsies laikā no šī gada 14. oktobra līdz 1. novembrim, … Continue reading

RC ZELDA atzinums par Labklājības ministrijas sagatavotajām Pamatnostādnēm sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. -2020. gadam

2013. gada 1. augustā MK valsts sekretāru sanāksmē tika izsludinātas Labklājības ministrijas (LM) “Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014. – 2020. gadam”, kuru sagatavošanas darba grupā aktīvi piedalījās arī biedrība RC ZELDA. Lai gan ZELDA kopumā atbalsta šo projektu, uzskatot, ka … Continue reading

Cilvēktiesību pārkāpumi tiesu darbā

2013.gada 26.martā Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” (RC „ZELDA”) vērsās Ģenerālprokuratūrā ar lugumu iesniegt protestus par vairākiem rajona tiesu spriedumiem ar kuriem personām atņemta vai ierobežota rīcībspēja. RC ZELDA uzmanību piesaistīja vairāki tiesu spriedumi, kas pasludināti laika periodā … Continue reading

RC ZELDA viedoklis par NRA 06.01.2012. publikāciju

RC ZELDA viedokli par Neatkarīgās Rīta Avīzes (NRA) publikāciju “Savaldīs garīgi slimo mantkārīgos radus” lasīt šeit

RC ZELDA viedoklis Saeimai par rīcībspējas institūta grozījumiem

Saeima sākusi izskatīt Civillikuma, Civilprocesa likuma un Bāriņtiesu likuma grozījumus par izmaiņām rīcībspējas institūtā. Izmaiņas ierosinātas pēc LR Satversmes tiesas 2010.gada 27.decembra sprieduma lietā Nr. 2010-38-01, kurā konstatēts, ka pilna rīcībspējas atņemšana personām ar garīga rakstura traucējumiem, neatbilst cilvēktiesībām. Šobrīd … Continue reading