Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility.

Dalīborganizācijas

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"'

Biedrība „Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA"'

Misija: veicināt deinstitucionalizāciju un sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem un cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, veicot aktivitātes pētījumu, cilvēktiesību monitoringa, juridiskās interešu aizstāvības un sabiedrības informēšanas un izglītošanas jomā.

Pamataktivitātes: pētniecība; juridiskā palīdzība iedzīvotājiem (arī pārstāvība tiesā); iesaistīšanās politikas plānošanas un normatīvo aktu lobēšanā, dažādu mērķa grupu apmācība, psihiatrijas pakalpojumu lietotāju kapacitātes celšana.

Pārstāvība:

  • nacionālajā līmenī – LM Invalīdu lietu nacionālās padomes locekle
  • starptautiskajā līmenī – Eiropas Koalīcijas par dzīvi sabiedrībā biedre;
  • Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras NVO platformas biedre;

„ZELDA" ir akreditēta dalībai ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām dalībvalstu ikgadējā konferencē.

Kontaktpersona: Ieva Leimane-Veldmeijere

www.zelda.org.lv

Latvijas Māsu asociācijas Garīgās veselības aprūpes māsu apvienība

Latvijas Māsu asociācijas Garīgās veselības aprūpes māsu apvienība

Misija: Veicināt garīgās veselības aprūpes māsu specialitātes attīstību Latvijas Republikā un nodrošināt iespējami augstāku pacientu aprūpes līmeni Latvijas Republikā.

Pamataktivitātes: Rūpēties par biedru profesionālo sagatavotību, organizēt un realizēt tālākizglītības pasākumus kā Latvijas Republikā, tā arī ārpus tās.

Veicināt biedru uz pieredzi balstītas profesionālās darbības attīstību.

Kontaktpersona: Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības prezidente Inese Zārdiņa

Biedrība „Paspārne"

Biedrība „Paspārne"

Misija: palīdzības sniegšana psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem viņu dzīves kvalitātes uzlabošanā

Pamataktivitātes: alternatīvās aprūpes veicināšana, grupu dzīvokļa, treniņdzīvokļa pakalpojuma sniegšana, nodarbinātības aktivitāšu organizēšana.

Kontaktpersonas: Skaidrīte Pudāne, Līga Rācene, Broņislavs Jaņickis

Nodibinājums „Fonds Kopā"

Nodibinājums „Fonds Kopā"

Misija: veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Pamataktivitātes: pakalpojumu sniegšana: dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem; grupu māja, specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem; līdzdalība publiskā pārvaldē; informācijas pieejamība un vērtību orientācija, neskatoties uz reliģisko piederību

Kontaktpersonas: Karīna Kaktiņa

www.fondskopa.lv

Biedrība „Gaismas stars" Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuviniekiem

Biedrība „Gaismas stars" Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuviniekiem

Misija: uzlabot personu ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuvinieku sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par garīgām saslimšanām, mazinot pastāvošos stereotipus un aizspriedumus. 

Pamataktivitātes: dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšana psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem; atbalsta grupas nodarbību tuviniekiem organizēšana

Kontaktpersona: Brigita Siliņa

www.gaismasstars.lv

 

Biedrība „Latvijas Garīgās veselības asociācija"

Misija: Latvijas Garīgās veselības asociācijas  mērķis ir stiprināt Latvijas iedzīvotāju psiholoģisko labklājību, veicināt toleranci un stereotipu mazināšanos pret garīgās veselības sfērā iesaistītajiem un integrēt iedzīvotāju vajadzības Latvijas garīgās veselības pakalpojumu piedāvājumā.

Pamataktivitātes:

Kontaktpersonas: Dace Beināre, Ieva Adela Gulbe

Starpnozaru sadarbības biedrība „Daiva"

Misija: veicināt sabiedrības, īpaši sociālās atstumtības riska grupu, harmonisku attīstību, labklājību, nodarbinātību un integrāciju, sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem – veselības, izglītības, zinātnes, kultūras, vides aizsardzības, cilvēktiesību aizsardzības jomā

Pamataktivitātes:

Kontaktpersonas: Ligita Embrekte

Biedrība „Latvijas iniciatīvas grupa psihiatrijā"

Misija: psihiatrijas pacientu tiesību ievērošanas nodrošināšana, psihiatrijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un sabiedrības izglītošana psihiatrijas jomā.

Pamataktivitātes:

Kontaktpersona: Antra Siliņa

Biedrība „Bez panikas"

Misija: informēt un izglītot sabiedrību par iespējām un metodēm, kas palīdz uzveikt noskaņojuma nekārtības – trauksmi, panikas lēkmes, bailes, depresiju, bezmiegu – un citus stresa faktora izraisītus psiholoģiskus un fizioloģiskus traucējumus, sekmējot cilvēku ar trauksmes, panikas, depresijas u.c. simptomiem atveseļošanos.

Pamataktivitātes: konsultāciju un informācijas sniegšana; diskusiju rosināšana         starp cilvēkiem, kas cieš no stresa un trauksmes; sadarbība ar citām biedrībām.

Kontaktpersona: Ieva Adela Gulbe

Jūrmalas invalīdu biedrība „Anima"

Misija: Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem

Jūrmalas invalīdu biedrība "Anima" ir organizācija, kurā apvienojušies invalīdi, personas ar psihiskās veselības traucējumiem un viņu atbalstītāji. Biedrības mērķis ir apvienot šos cilvēkus, lai palīdzētu viņiem integrēties sabiedrībā, uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, izglītotu un sniegtu visāda veida iespējamo palīdzību.

Pamataktivitātes: Kultūrizglītojošas aktivitātes cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem; psihologa un psihoterapeita darbs ar grupām; piedalīšanās Jūrmalas domes rīkotajos konkursos par sabiedrības integrācijas projektiem.

Kopš 2009.gada Jūrmalas invalīdu biedrība "Anima" ir pilntiesīga dalīborganizācija Eiropas Psihiatrijas lietotāju, bijušo lietotāju un pārcietēju tīklā jeb ENUSP. http://www.enusp.org/groups/l/atv.htm

Kontaktpersonas: Aija Siltāne, Agita Lūse